14.07.2020, 21:05 Wersja do druku

Bytom. Rekrutacja na Wydział Teatru Tańca AST

Inne aktualności

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci,

W związku z nieustępującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 zmuszeni jesteśmy do dokonania zmian w trybie postępowania kwalifikującego na Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Zmiany te dotyczą sposobu przeprowadzenia I eliminacji, która odbędzie się zdalnie.

Mamy nadzieję, że drugi, konkursowy etap, uda nam się przeprowadzić w siedzibie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (ul. Piłsudskiego 24a, 41-902 Bytom). Gdyby jednak – z uwagi na sytuację epidemiologiczną – okazało się to niemożliwe, on także odbędzie się online, za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Nie ulegają zmianie wymagania dotyczące rejestracji w systemie IRK a także kryteria i sposób oceniania kandydatów przez komisję – wszystkie te informacje zawarte są w zamieszczonych na stronie internetowej AST Kraków Zasadach i trybie postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021, znajdującego się pod linkiem: http://www.ast.bytom.pl/zasady-rekrutacji

Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy:

I eliminacja – online

II eliminacja – może odbywać się w obu wariantach: online, jak i na żywo w siedzibie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.

Terminy rekrutacji:

do 16 sierpnia 2020 (do godz. 23:59) – rejestracja orazprzesłanie linku do materiałów egzaminacyjnych na konto systemu IRK

14 – 17 września 2020 – I eliminacja

19 – 24 września 2020 – II eliminacja (w zależności od liczby kandydatów dopuszcza się wydłużenie II eliminacji)

Środki ostrożności:

W przypadku przeprowadzenia II etapu egzaminu w formie tradycyjnej (w siedzibie WTT) zostaną zastosowane szczególne środki ostrożności wynikające z zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Kandydatom zostaną wówczas przekazane szczegółowe wytyczne dotyczące środków ostrożności. Kandydaci zostaną podzieleni na niewielkie grupy, tak aby możliwe było zachowanie co najmniej dwumetrowej odległości między nimi, a także między nimi i Komisją. Szatnie, sale egzaminacyjne, toalety, korytarze będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Do dyspozycji kandydatów będą środki dezynfekujące oraz rękawiczki gumowe, prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych. Przed wejściem do budynku WTT AST kandydaci będą wypełniać oświadczenie o stanie zdrowia, będą też poddani zabiegowi mierzenia temperatury. O zastosowaniu tej formy egzaminu kandydaci zostaną poinformowani najpóźniej do dnia 1 września 2020 r.

Kompletowanie e-teczki (I eliminacja):

W systemie IRK kandydat znajdzie miejsce na wprowadzenie linku do playlisty w serwisie youtube (tj. e-teczka), na której znajdować się będą materiały wymagane w I eliminacji. W załączeniu link do instrukcji, pokazującej jak stworzyć playlistę.

INSTRUKTAŻ JAK ZAMIEŚCIĆ FILM NA YOU TUBE

Kandydaci rekomendowani przez inne Wydziały również zobowiązani są do uzupełnienia wskazanych materiałów.

Uwagi techniczne do realizacji nagrań w całym postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat może samodzielnie zadecydować o rodzaju kadru w jakim będzie nagrany dany utwór, ważne, aby był dobrze widoczny i słyszalny. Konieczne jest, aby przynajmniej jeden utwór nagrany został w zbliżeniu i przynajmniej jeden w dalekim planie z użyciem pełnego, wyrazistego głosu. Odległość kamery powinna pozwolić na ogląd całej sylwetki kandydata. Filmiki muszą być nagrywane w dobrze oświetlonym, wyciszonym pomieszczeniu, na jasnym tle, bez montażu i efektów specjalnych; prosimy potraktować obiektyw jak czułego i uważnego widza.

Oczekujemy nagrań dobrej jakości, w układzie poziomym, w formacie 16:9 o rozdzielczości HD 720p tj. 1280x720 pikseli z liczbą klatek 24 lub 25kl./s. Zalecamy umieszczenie ich na założonym przez kandydata koncie na portalu YouTube. Każdy utwór musi być zapisany w osobnym linku i opisany wg wzoru: jan.nowak_wizytówka; jan.nowak_wiersz_I_etap; itp. a następnie adres linku wprowadzony do systemu IRK w odpowiednim polu.Wprowadzone dane zostaną sprawdzone, w przypadku pozytywnej weryfikacji kandydat otrzyma informację o wpisaniu na listę przystępujących do egzaminu, w przypadku braku wszystkich wymaganych pozycji nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Nie ma możliwości późniejszego dosyłania materiałów ani zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.

E-teczka powinna zawierać:

1. 1. Videowizytówkę

Krótkie nagranie prezentujące kandydata. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, wzrostu, miejsca urodzenia, daty uzyskania matury. Filmik trwający maksymalnie 1 minutę powinien pokazać zarówno zbliżenie twarzy, jak i całą sylwetkę kandydata.

1. 2. Repertuar dla podkomisji tanecznej

Podkomisja taneczna określa potencjał kandydata w poszczególnych modułach tanecznych.

W podkomisji zasiada od 3 do 5 członków. Podkomisja ogląda przesłane przez kandydatów materiały oraz wydaje ocenę pozytywną lub negatywną.

W przesłanych materiałach kandydaci powinni zaprezentować się w kostiumie do ćwiczeń ruchowych, np. trykot baletowy lub inny kostium niekrępujący ruchów ciała, przylegający.

Prosimy o przygotowanie 4 filmików w osobnych nagraniach, zgodnie z filmikami instruktażowymi dostępnymi pod linkami:

FILIMIK 1: https://www.youtube.com/watch?v=K6voKHxiyNk&feature=youtu.be

Skrót zawartości instruktażu:

Prezentacja ćwiczeń nagranych w ustawieniu kamery z przodu i z boku, ćwiczenia wykonane w trykocie lub stroju, gdzie widać kolana i barki.

1a. Przysiad z drążkiem nad głową

1b. Skłon tułowia do przodu

1c. Przejście przez płotek – do przygotowania płotku wykorzystaj np.: 2 krzesła i sznurek

FILIMIK 2: https://youtu.be/K6voKHxiyNk

Prezentacja dwóch ćwiczeń z podstaw tańca klasycznego w dwóch ustawieniach kamery z przodu i z boku, przy widocznej całej sylwetce, tj.: demi-plie i battement tendu.

FILMIK 3

Trzecia prezentacja to solo taneczno-ruchowe do muzyki (1 min.)

FILMIK 4

Czwarty filmik to solo taneczno-ruchowe zaprezentowane w ciszy (1 min.)

1. 3. Repertuar dla podkomisji aktorskiej

Podkomisja aktorska bada predyspozycje kandydata pod kątem umiejętności z zakresu interpretacji tekstu, zadań aktorskich, wymowy i głosu. W podkomisji zasiada od 3 do 5 członków. Podkomisja ogląda przesłane przez kandydatów materiały oraz wydaje ocenę pozytywną lub negatywną. Wszyscy kandydaci powinni zaprezentować się podkomisji aktorskiej w stroju formalnym, np. koszula, elegancka sukienka, spódnica, garnitur itp.

Prosimy o przygotowanie 1 filmiku (do 5 minut) przygotowanego w półzbliżeniu (planie bliskim)

instruktaż:

Filmik ma zawierać 3 nagrania ze wskazaniem tytułu i autora utworu, tj.:

- jeden wiersz klasyczny,

- fragment prozy współczesnej,

- jedną piosenkę ludową a capella.

1. 4. W przypadku cudzoziemców należy załączyć dodatkowe materiały, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie nr 121/2016-2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. (Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu AST im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021).

Wyniki po I eliminacji:

Kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny (przez obie podkomisje: taneczną i aktorską) przechodzą do następnego etapu. O wyniku oraz dokładnym terminie uczestnictwa w II eliminacji kandydat zostanie poinformowany poprzez system IRK.

II eliminacja:

W przypadku przeprowadzenia egzaminu online

II eliminacja odbywa się w połączeniu obu podkomisji na platformie MS TEAMS w formie videokonferencji. Egzamin jest konkursowy i punktowany przez komisję złożoną od 6 do 10 osób. O terminie połączenia kandydat zostanie poinformowany drogą mailową.

Zalecamy wcześniejsze zainstalowanie aplikacji MS TEAMS i zadbanie o dobre, stabilne łącze internetowe, rekomendujemy korzystanie z połączenia kablowego. Prosimy także o zabezpieczenie spokojnej, dość dużej i dobrze oświetlonej przestrzeni, w której zdający będzie mógł bezpiecznie wykonać polecone przez Komisję zadania. Prosimy również o przygotowanie dostępu do ściany. Kandydat proszony jest o przygotowanie dowodu osobistego, celem weryfikacji tożsamości. Dowód należy okazać przybliżając komisji dokument do kamery podczas finałowego przebiegu egzaminu.

Na godzinę przed planowanym rozpoczęciem egzaminu pracownik dziekanatu połączy się z kandydatem, aby sprawdzić czy działanie aplikacji nie budzi zastrzeżeń.

Przebieg II eliminacji:

1. Egzamin rozpoczyna się od 15-minutowej lekcji tańca współczesnego w wyznaczonych podgrupach (pomiędzy godz. 9:00-12:00). W lekcji jednorazowo uczestniczyć będzie 6 osób, wyznaczonych i poinformowanych przez komisję. Lekcja prowadzona będzie online na platformie MS TEAMS przez jednego z wykładowców. Pozostali członkowie Komisji rekrutacyjnej będą na żywo obserwować przebieg lekcji. Kandydat ma za zadanie odbyć lekcję online i ją nagrać. Nagrany materiał do godziny po zakończeniu lekcji należy wgrać na indywidualną playlistę (e-teczkę).

1. Rozpoczęcie konkursowego-finałowego przebiegu egzaminu – videokonferencja (od godz. 13:00). Jest to indywidualne spotkanie Komisji rekrutacyjnej z kandydatem w wyznaczonej mu wcześniej godzinie. Członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny kandydata badając jego predyspozycje do przyszłego zawodu na bazie przygotowanych tekstów, mając na uwadze interpretacje i zadania aktorskie, jak również zadania taneczne, ruchowe i improwizacyjne, sprawdzające jego umiejętności. Kandydat może zaprezentować utwór muzyczny z własnym akompaniamentem. Wymagania repertuarowe muszą być zgodne z zasadami rekrutacji.

Wytyczne w przypadku zmiany trybu II eliminacji na formę bezpośrednią:

Struktura II eliminacji nie ulega zmianie w przypadku organizacji rekrutacji na żywo. Gdyby okazało się, że kandydat został zakwalifikowany do II eliminacji, ale przebywa na kwarantannie dopuszcza się możliwość zdawania przez niego egzaminu konkursowego online.

Sprawdzian teoretyczny:

W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Teatru Tańca do ilości punktów uzyskanych w konkursowym sprawdzianie praktycznym zostaną doliczone punkty ze sprawdzianu teoretycznego. Etap ten dotyczy przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym lub rozmowy kwalifikacyjnej. Punktacja wynika z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym:

a) na poziomie podstawowym maksymalnie 10 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości),

b) na poziomie rozszerzonym - 15 punktów.

Przeliczenie oceny z języka polskiego uzyskanej na egzaminie maturalnym nie dotyczy:

a) kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”,

b) kandydatów z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,

c) obcokrajowców deklarujących studiowanie w AST na zasadach odpłatności,

d) kandydatów z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma, którzy w tej części uzyskują 15 punktów i są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej,

e) laureatów i finalistów olimpiad historycznej lub polonistycznej stopnia centralnego, którzy są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 15 punktów po przedłożeniu w/w dyplomu.

Osoby wymienione w punktach a), b), c) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 15 punktów. – termin rozmowy kwalifikacyjnej będzie ustalany indywidualnie z podlegającym mu kandydatem.

Ogłoszenie wyników końcowych:

W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Teatru Tańca do ilości punktów uzyskanych w konkursowym sprawdzianie praktycznym zostaną doliczone punkty ze sprawdzianu teoretycznego. Suma tych punktów stanowi wynik końcowy. W oparciu o wynik końcowy postępowania Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok w ramach limitu miejsc zatwierdzonych uchwałą Senatu.

W przypadku konieczności przeprowadzenia II eliminacji w formie videokonferencji papierową wersję dokumentów (tzw. teczkę kandydata) należy złożyć wraz z podaniem o przyjęcie na I rok studiów w dziekanacie WTT terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku końcowego. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację wpisania na listę studentów I roku.

Zawartość teczki:

1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości

- obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

- cudzoziemcy:

a. kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b. wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada,

- wydane w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; lub

- świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; lub

- dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; lub

- dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich; lub

- świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę średnią lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art.93 ust 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2. aktualna fotografia (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) – 2 szt.,

3. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na Wydziale Teatru Tańca,

4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),

5. kwestionariusz osobowy (wydruk z IRK)


Termin rejestracji został przedłużony do 16.08, a wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji znajdują się w zakładce

http://www.ast.bytom.pl/informacje-dla-kandydatow
Źródło:

Materiał nadesłany

Tematy w toku