biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

August Moszyński

nie żyje
ur. 1731-01-25, Drezno
zm. 1786-06-11, Wenecja

Biografia

MOSZYŃSKI August (25 I 1731 Drezno - 11 VI 1786 Wenecja). Był synem podskarbiego koronnego Jana M. i hrabianki Fryderyki Cosel. Od 1752 stolnik koronny, młodość spędzał na dworze saskim w Dreźnie, wiele podróżował. Miał b. szerokie zainteresowania, zajmo­wał się architekturą, kolekcjonowaniem dzieł sztuki, alchemią, działał w masonerii, a także żywo interesował się teatrem. Już w 1763 należał do grona osób, które patronowały występom zespołu Albaniego w Warsza­wie. W czerwcu 1765 Stanisław August zlecił mu ogólny nadzór nad sprawami teatralnymi. Przyjmując te obo­wiązki M. przedstawił swoje warunki, zaakceptowane następnie przez króla: zażądał całkowitego podpo­rządkowania sobie antreprenerów i aktorów, możnoś­ci decydowania o repertuarze i obsadzie sztuk oraz zastrzegł sobie prawo kontroli finansów teatru. Funkcje swe pełnił do marca 1767, tzn. do momentu likwidacji t. przez króla. W tym czasie wydał szereg instrukcji dla aktorów i przedstawił królowi kilka memoriałów dotyczących działalności teatru. Później także zajmo­wał się sprawami teatr., opiekował się pozostałymi w Warszawie aktorami i opracowywał projekty orga­nizacji t. (np. w 1776 powstał jego projekt utrzymania zespołu pol. na zasadzie subskrypcji). Bezpośredni nadzór nad t. uzyskał ponownie obejmując 24 V 1781 z ramienia króla zwierzchnictwo nad zrzeszeniem Aktorów Narodowych. Zajmował to stanowisko za­pewne do kwietnia 1783. Był też autorem kilku pro­jektów architektonicznych t. w Warszawie (zachowa­nych, ale nie zrealizowanych) oraz projektu sceno­grafii do opery "Tankred" (zapewne nie zrealizowanego). Od 1784 do końca życia przebywał stale za granicą.

Bibl.: Bernacki: Teatr; Klimowicz: Pcczątki t. stanisławow­skiego; A. Moszyński: Dziennik podróży do Francji i Włoch 1784-86, Kraków 1970; Teatr Narodowy 1765-94; Warsz. t. Sułkowskich; Wierzbicka: Źródła cz. 1; Pam. teatr. 1958 z. t (B. Król).

Ikon.: M. Bacciarelli (kopia F.A.A. Lohrmanna): Posłuchanie młynarza przez Stanisława Augusta po zamachu konfederatów barskich, olej, 1788 - MNWarszawa (Wilanów); F. Comstadius: Portret, medal, srebro, 1771 - MNWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.