biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zygmunt Jaraczewski

nie żyje
ur. 1834
zm. 1907-01-24, Warszawa

Biografia

JARACZEWSKI Zygmunt Jan Hieronim (1834 - 24 I 1907 Warszawa), dyr. teatru. Był synem Edwarda J. i Konstancji z Chwalibogów. Potomek bogatej ro­dziny ziemiańskiej z Poznańskiego, dziedzic majątku Jaraczewo, następnie właściciel Ludyni. Studiował na uniw. we Wrocławiu i w tym okresie był członkiem Tow. Literacko-Słowiańskiego. Brał udział w powsta­niu styczniowym (był m.in. komisarzem wojennym na powiat śremski); za swą działalność sądzony i w 1864 skazany w Berlinie na karę śmierci, później został ułaskawiony. W sez. 1872/73 zaangażował się finan­sowo w przedsiębiorstwo teatr. Z. Sarneckiego w Pozna­niu; w sez. 1873/74 sam objął (od 1 X 1873) dyrekcję pozn. t. pol. (z koncesją na wystawianie przedstawień na scenie niemieckiej). Na t. się nie znał, toteż mimo dużych ambicji nie udało mu się postawić sceny pozn. na właściwym poziomie. Dbał wprawdzie o bogatą oprawę scen. widowisk, skompletował jednak słaby zespół, a brak fachowego kierownictwa artyst. spo­wodował obniżenie frekwencji. W repertuarze wyraźną przewagę miały opery i operetki oraz sztuki rozrywko­we. Po zakończeniu sez., który pod jego dyr. trwał od 8 X 1873 do 15 V 1874, J. zniechęcony niepowo­dzeniem (nie tylko nic nie zarobił, ale dołożył do całej imprezy ok. dziesięciu tysięcy talarów), odsunął się od działalności teatralnej. Ożeniony był z Elżbietą ze Stablewskich (ślub 11 VI 1857 w Poznaniu).

Bibl.: A. Boniecki: Herbarz polski t. VIII, Warszawa 1905; Koryzna I s. 130-133; PSB X (Z. Grot; tu bibl.); 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 330.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.