biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Julian Strycharski

nie żyje
ur. 1879-02-12, Przemyśl
zm. 1923-01-11, Warszawa

Biografia

STRYCHARSKI Julian (12 II 1879 Przemyśl - 11 I 1923 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru. Debiutował ok. 1898 w zespole A. Mullera. Latem 1899 wy­stępował w t. letnim w Parku Krakowskim, a od paź­dziernika 1899 do końca czerwca 1906 w T. Miejskim w Krakowie. W 1906-16 grał stale w t. wileńskim. W 1906-09 był jego sekretarzem. W 1909 podczas wystę­pów w Kownie był na krótki czas aresztowany za śpie­wanie na scenie pieśni rewolucyjnych. Od jesieni 1911 do 1 X 1913 kierował (początkowo z J. Pawłowskim) "działówką" w T. Polskim, od 13 X 1913 reżyserował w T. na Pohulance, w 1914-15 był aktorem, reżyserem i kierownikiem "działówki" w t. Lutnia. W 1916-18 służył w wojsku austr.; przebywając w Przemyślu re­żyserował w amatorskim zespole Fredreum. Następnie powrócił do Wilna, gdzie w lutym 1919 wraz z Z. Śmia-łowskim zorganizował Polski T. Artystyczny przekształ­cony potem w "działówkę". Od jesieni 1919 do końca życia S. występował w warsz. T. Rozmaitości, a w sez. 1920/21 także w T. Reduta.

Był aktorem charakterystycznym, "odznaczał się dykcją i grą staranną" ("Kurier Warszawski"). Wg L. Kotar­bińskiej był "cichy, bez wielkiego talentu, nieładny, ale rozmiłowany w sztuce". Ważniejsze role: Ślaz ("Lilla Weneda"), Aniołek Policjant ("Straszne dzieci"), Księżyna ("Bolesław Śmiały"), Wiarus ("Warszawianka"), Dulski ("Moralność pani Dulskiej").

Bibl.: Kotarbińska: Zza kulis teatru; Romer-Ochenkowska s. 15, 24 (il.), 29, 33-37, 48; Kur. warsz. 1923 nr 13; Scena pol. 1923 z. 1-3; Afisze, IS PAN.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MHKraków, MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.