teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Czesław Jankowski

nie żyje
ur. 1857-12-08, Polany k/Oszmiany(Białoruś)
zm. 1929-10-06, Wilno

Biografia

JANKOWSKI Czesław (8 XII 1857 Polany k. Oszmiany, Białoruś - 6 X 1929 Wilno), kierownik literacki. Był synem Karola J. i Wandy z Benisławskich. Po ukończeniu gimn. w Mitawie studiował na Uniw. Ja­giellońskim. Od 1876 rozwijał działalność lit. (przede wszystkim jako poeta), a później dziennikarską (gł. w piśmie "Kraj") i publicystyczną (liczne koresponden­cje, felietony lit., muz. i teatr., oraz przeglądy politycz­ne). W 1906-08 jako redaktor "Kuriera Litewskiego" i poseł do Dumy brał czynny udział w życiu kultural­nym Wilna, współpracując m.in. z dyr. t. wil. jako doradca w sprawach repertuarowych oraz mediator w sprawach z władzami. W sez. 1917/18 był (wraz z L. Schillerem) kierownikiem lit. T. Polskiego w War­szawie. W 1919 powrócił na stałe do Wilna, gdzie pełnił m.in. funkcję kierownika Wydziału Prasowego. Od 1920 należał do "Rady Teatralnej" utworzonej przy t. wil., a następnie do lutego 1925 zajmował stanowisko "doradcy literackiego" T. Polskiego. Należał także do Komisji Teatr, przy Wydziale Sztuki, która miała duży wpływ na kształtowanie repertuaru t. wileńskich. We wrześniu 1925 otrzymał koncesję na prowadzenie w sali wil. Lutni t. operetkowego i kierował nim do paździer­nika t.r.; następnie odstąpił koncesję zespołowi ope­retkowemu z Warszawy. Od 1925 należał do Tow. Przyjaciół Reduty w Wilnie. Jego książki, m.in. "Wspom­nienia" (Warszawa 1904), "Na marginesie literatury", "Szkice i wrażenia" (Kraków 1906), zawierają liczne wzmianki o teatrze.

Bibl.: Obraz literatury seria IV t. I (M. Stokowa; tu bibl. i ikon.); PSB X (M. Stokowa; tu bibl.); Romer-Ochenkowska s. 23, 40, 42, 49; Kur. warsz. 1925 nr 47, 256.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.