biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Julian Dobrzański

nie żyje
ur. 1877-06-19, Lwów
zm. 1935-06-07, Lwów

Biografia

DOBRZAŃSKI Julian (19 VI 1877 Lwów - 7 VI 1935 Lwów), aktor, reżyser. Był synem -> Stanisława D. i -> Marii Kwiecińskiej, mężem - Zofii D. Ok. 1895 zaczął występować w amatorskich przedstawieniach lwow. Tow. Miłośników Sceny. Z zespołem tym wy­jeżdżał do Krynicy. Na scenie zawodowej debiutował w 1902 w T. Polskim w Poznaniu i występował tam do 1906; brał też udział w wyjazdach zespołu pozn. do Krakowa i Krynicy (1905). 14 II 1906 poślubił w Po­znaniu aktorkę Zofię Książyk. W 1906-08 występował w t. wil., a w 1908-16 w T. Miejskim we Lwowie. Brał udział w występach zespołu lwow. w Paryżu (1913), Na­stępnie występował w Krakowie: 1919-21 w T. im. Słowackiego, 1921-23 w T. Bagatela. W sez. 1923/24 należał do zespołu T. Rozmaitości w Warszawie. Potem przeniósł się do Lwowa, gdzie w sez. 1925/56 występo­wał w T. Nowości, a 1926-30 w T. Miejskich. We Lwo­wie cieszył się znaczną popularnością. Uznanie pu­bliczności przynosiły mu role komediowe, jak np. Kapelan ("Damy i huzary"), Papkin ("Zemsta"), Jenialkiewicz ("Wielki człowiek do małych interesów"), Dulski ("Moralność pani Dulskiej"), Sebastian ("Ptak"). Wg A. Grzymały-Siedleckiego był to "długi jak tyka, o śmier­telnie poważnej twarzy komik. Tą właśnie swoją ska­mieniałą melancholią wywoływał nieopisaną u lwow­skiej publiczności wesołość". W t. lwow. pracował też jako reżyser.

Bibl.: Almanach, Lwów 1911 (il.); Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski s. 157; 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 364, 366, 369, 371, 373; Afisze, Bibl. Jagiell.; Afisze, IS PAN; Mika.

Ikon.: H. Hertz-Barwiński: Portret, karyk., rys., repr. MT Warszawa; Fot. pryw. i w rolach - MTWarszawa, IS PAN, zb. S. Dąbrowskiego.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.