teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Henryk Cudnowski

nie żyje
ur. 1884-09-12, Lwów
zm. 1963-11-16, Wrocław

Biografia

CUDNOWSKI Henryk, pseud. Korecki (12 IX 1884 Lwów -16 XI 1963 Wrocław), aktor, reżyser, dyr. teatru. Nazwisko Cudek zmienił prawnie w 1903 na Cudnowski; przez pewien czas podpisywał się Cudek-Cudnowski. Był synem Jakuba Cudka, akwizytora, i Reginy z Koehlerów, bratem -> Róży Duce. Ukończył gimn. we Lwowie. Debiutował w 1900 pod pseud. Korecki w T. Miejskim we Lwowie; występował tu do 1905 w rolach epizodycznych, jak np. Listonosz ("Re­wolwer"), Wincenty ("Oj, młody, młody"). W tym samym czasie występował również w lwow. T. Ludowym oraz uczestniczył w objazdach tego t. po Galicji. W 1908 występował przez trzy miesiące w "Teatrze dzie­sięciu miast", m.in. w Brodach i Złoczowie. W 1908-10 był sekretarzem T. Gabrieli Zapolskiej. W 1911 (paź­dziernik) i 1912 (kwiecień) był dyr. lwow. T. Nowości, występującego gościnnie w Przemyślu. Latem 1912 kierował zespołem teatr. w Zakopanem. W sez. 1913/14 (od 14 IX 1913; najdalej do lutego 1914) był dyr., głównym reżyserem i aktorem T. Polskiego w Przemy­ślu; wystawił wtedy m.in. "Wesele", w którym grał Gospodarza. W sez. 1917/18 organizował występy zespołu objazdowego, złożonego z aktorów lwow., w sez. 1919/20 był ponownie dyr. T. Polskiego w Prze­myślu (spółka z K. Gerebem); 12 XII 1919 C. z częścią zespołu wyjechał na kilkutygodniowe tournee w okolice Łucka; w sez. tym pojedyncze przedstawienia w Prze­myślu trwały do marca 1920. W lecie 1920 i 1922 kie­rował T. Zdrojowym w Krynicy. W lipcu 1921 wystę­pował w T. Miejskim we Lwowie, m.in. w roli Orlandiego ("Nieuczciwi"). W sez. 1921/22 był dyr. t. w Tar­nowie (w maju 1922 ruszył w objazd). W 1921-23 orga­nizował występy zespołów teatr. w południowych i wschodnich dzielnicach kraju. Trudnił się tym i póź­niej; m.in. w sez. 1927/28 zorganizował zespół, który w całej Polsce wystawiał "Szczęście Frania" z S. Jaraczem w roli tytułowej. W 1928 występował w t. lubelskim (był także sekretarzem tego t.). Po II wojnie świat. mieszkał we Wrocławiu. Reżyserował niekiedy w zespołach ama­torskich, np. w 1957 "Mieszczan" w T. Robotniczym w Dzierżoniowie. W 1959 wystąpił w filmie "Lotna". Opublikował tom pamiętników "Niedyskrecje teatralne", Wrocław 1960 oraz szereg artykułów o tematyce teatr. w prasie.

Bibl.: Cudnowski (il.); Felczyński: Fredreum s. 103, 104, 115- 117, 132-134; Pajączkowski: Teatr lwow.; Zapolska: Listy; Gaz. rob. 1963 nr 317; Kur. warsz. 1923 nr 280; Trybuna Ludu 1963 nr 318.

Film.: 1959 - Lotna.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.