teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Mira Wiland

nie żyje
ur. 1881-10-04, Mrozowo woj.poznańskie
zm. 1957-08-03, Elbląg

Biografia

WILAND, Wieland, Mira, właśc. Maria Kazimiera W. (4 X 1879 lub 1881 Mrozowo, woj. poznańskie - 3 VIII 1957 Elbląg), aktorka. Była córką nauczyciela Pawła i Marii W. Po ukończeniu gimn. w Krakowie kształ­ciła się w szkole dram. S. Knake-Zawadzkiego i brała udział w popisie szkolnym 21 VI 1899. W 1900-02 grała w t. łódź. role "drugie salonowe", w 1902 wystę­powała w krak. T. Ludowym pod kier. S. Knake-Za­wadzkiego, w 1903 w objeździe tego zespołu po Ga­licji, w 1903-04 w lwów. T. Ludowym. 13 V 1908 wys­tąpiła gościnnie w T. Miejskim we Lwowie w roli Emilii ("Otello"), a w 1910-11 była tam zaangażowana. W1911-14 występowała w krak. T. im. Słowackiego, w 1915-16 w T. Polskim w Wiedniu, w 1917-25 w T. Miejskich we Lwowie, w sez. 1928/29 w t. Reduta w Wilnie, 1930/31 w T. Miejskim w Lublinie, 1931/32 zapewne w Sosnowcu, 1932/33 w Częstochowie, w 1934 doryw­czo w T. Polskim w Katowicach, w sez. 1938/39 w warsz. T. Kameralnym i zapewne w T. Malickiej. Pod­czas II wojny świat. nie występowała na scenie. W 1945-1953 była zaangażowana w T. im. Jaracza w Olsztynie i tam 11 III 1947 obchodziła jubileusz czterdziestopię­ciolecia pracy grając rolę Tykalskiej ("Pan Damazy"). W sez. 1954/55 należała do zespołu T. Dolnośląskiego w Jeleniej Górze, w sez. 1955/56 występowała w Bał­tyckim T. Dramatycznym w Koszalinie; tu w marcu 1956 grając rolę Tadrachowej ("Moralność pani Dulskiej") uległa paraliżowi i musiała wycofać się z pracy. Obda­rzona głosem i warunkami odpowiednimi do ról boha­terek dramatycznych, grała m.in.: Balladynę ("Ballady­na"), Rozę ("Lilla Weneda"), Pallas Atenę ("Noc listopado­wa"), Gertrudę ("Hamlet"), Laurę ("Ojciec"). W ostatnich latach grała role charakterystyczne, jak np. Szambelanowa ("Pan Jowialski"), Orgonowa ("Damy i huzary").

Bibl.: Almanach, Lwów 1911 (il.); Scena pol. w Łodzi s. 36, 183; Afisze i programy, IS PAN (m.in. program jubileuszowy na dziesięciolecie T. Dolnośląskiego w Jeleniej Górze; tu il.).

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - własność A. Wiland-Żera, Warszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.