teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Michał Wołowski

nie żyje
ur. 1851, Mława
zm. 1900-05-18, Warszawa

Biografia

WOŁOWSKI Michał Kazimierz, pseud. Marzeński, Marzyński (9 XII 1891 Mława lub Łomża - 18 V 1900 Warszawa), dyr. teatru, aktor. Był synem poborcy po­datkowego Tomasza W. i Józefy z Maleszewskich, oj­cem -> Tadeusza W. Ukończył Szkołę Główną w War­szawie, potem studiował medycynę w Krakowie i Mo­nachium. Od 19 XII 1871 do 21 III 1872 występował pod pseud. Marzeński w t. krak.; grał takie role jak: De Choisy ("Konfederaci barscy"), Dr Hugo ("Dożywocie"). 11 XI 1872 wystąpił pod pseud. Marzyński w t. lwow. w roli Henryka ("Za pozwoleniem łaskawa pani"). Możli­we też, że w grudniu 1874 grał w zespole I. Kalicińskiego) w Kórniku. Potem zrezygnował z występów na scenie. Pracował jako publicysta i literat, przez kilka lat związany z redakcjami pism warsz. ("Głos", "Kurier Codzienny", "Kurier Warszawski"). Pisał też utwory dram., z których popularność zyskały "Nasze anioły" i "Towarzysz pancerny". 18 VII 1888 ożenił się z Marią Dobiecką.

W 1895 kierował z L. Dobrzańskim warsz. t. ogr. Wo­dewil (1 VI-13 IX), a od 29 IX 1895 do marca 1900 pro­wadził samodzielnie dyr. t. łódzkiego. Dla poprawienia trudnej sytuacji finansowej tego t. wyjeżdżał kilkakrot­nie z zespołem na występy gościnne, m.in. do Piotrkowa (1896), Częstochowy (1897), a w sez. letnich do Warsza­wy (10 VI-1X 1896 Cyrk, 22 V-13 IX 1897 Wodewil, 21 VII-21 VIII 1898 i 21 V-4 IX 1899 Bagatela). W marcu i kwietniu 1900 dał cykl występów w Petersbur­gu. Od 4 IX 1898 zorganizował w Łodzi drugą scenę tzw. T. Ludowy występujący do stycznia 1899 w robot­niczej dzielnicy miasta - na Księżym Młynie. W. po­łożył ogromne zasługi dla rozwoju sceny łódzkiej. Zmo­dernizował budynek t. wprowadzając nowoczesne w owych czasach oświetlenie gazowe. Zorganizował dob­ry zespół, w którym znaleźli się m.in. A. Fertner, W. Brydziński, A. Zelwerowicz, M. Przybyłko-Potocka, M. Tarasiewicz, zaś reżyserami byli m.in. M. Winkler, M. Szobert. Dbał o dobór właściwego repertuaru. W Łodzi wcześniej niż w Warszawie znalazły się na scenie sztuki G. Hauptmanna ("Hanusia", "Dzwon zatopiony") oraz H. Ibsena ("Dzika kaczka"). W czasie jego dyr. wy­stawiono też w Łodzi m.in. "Mazepę", "Intrygę i miłość", "Wesele Figara", "Komedię omyłek". "Wieczór Trzech Króli", "Ryszarda III". W 1898-99 urządzał tzw. wieczory fred­rowskie, które nie cieszyły się jednak uznaniem publicz­ności. S. Łapiński napisał, że był to "marzyciel ogar­niający wzrokiem szerokie horyzonty, łudzący się, że scenę łódzką doprowadzi na wyżyny artyzmu". W. przyczynił się też znacznie do podniesienia poziomu warsz. t. ogródkowych.

Bibl.: Album teatr. I s. 89 (il.); Filler: Melpomena; Got: Teatr Koźmiana; Rocz. artyst.-lit.,Łódź 1899 s. 13; Scena pol. w Ło­dzi s. 16-18 (K. Kozłowski), 29-30 (S. Łapiński); Gon. łódz. 1900 nr 115; Kraj 1900 nr 9; Prace Polonistyczne 1966 seria XXII s. 99-127, 1969 seria XXV s. 141-163 (S. Dąbrowski, J. Tynecki: Teatr łódzki 1895-1900 pod dyrekcją M. Wołow­skiego); Tyg. ilustr. 1900 nr 21.

Ikon.: A. Mucharski: W. jako afiszer teatralny, akw., 1885 i W.z J. Kotarbińskim, akw., 1886 - MTWarszawa; J. Chmie­liński: Portret, rys., 1887 - IS PAN (dep. MTWarszawa); Fot. pryw. i w rolach - IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.