teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Adam Cichoń

nie żyje
ur. 1908-12-12, Rzeczyca
zm. 1979-05-17, Warszawa

Biografia

CICHOŃ Adam (12 XII 1908 Rzeczyca k. Lub­lina - 17 V 1979 Warszawa), dyrygent, kierownik muz. teatru. Szkołę powszechną ukończył w Rze­czycy. W 1924-31 uczył się grać na trąbce (pocz. jako elew 8 pułku piechoty w Lublinie) oraz grał w orkiestrach wojskowych. W 1931-36 był zastępcą dyrygenta dętej orkiestry pocztowców w Lublinie.

Po przeniesieniu się do Warszawy grał w różnych zespołach muz. i w lokalach gastronomicznych; uczestniczył jednocześnie przez trzy lata w semi­narium dla kompozytorów muzyki tanecznej i roz­rywkowej prowadzonym przez K. Sikorskiego. W 1939 walczył w obronie Warszawy. Podczas oku­pacji niem. przebywał w Lublinie; pracował jako robotnik (1939-40), grał w lokalach gastronomicz­nych (1940-43) i prowadził Orkiestrę Symfoniczną miasta Lublina (1943-44). Działał w konspiracji, był więziony w Zamku Lubelskim. Brał czynny udział w walkach o Lublin. W 1944 został kier. artyst. Zespołu Pieśni i Tańca II Armii Wojska Polskiego. Następnie uczył w szkole muz. w Lub­linie. W 1947-52 był kier. muz. i dyrygentem lub. T. Muzycznego; przygotował wówczas większość prem. tej sceny, m .in. "Kokosowy interes" (1947), "Rozkoszną dziewczynę' (1948), "Romans z wodewilu" (1949), "Ptasznika z Tyrolu" (1950), "Krainę uśmiechu" (1951), "Zabobon, czyli Krakowiaków i Górali" (1952). W sez. 1951/52 zaangażowany był jednocześnie w T. Muzycznym w Łodzi. Od 1952 mieszkał w War­szawie. Od 1953 do 1961 był jednym z dyrygentów T. Nowego (od 1955 pn. Operetka); prowadził m.in. przedstawienia Księżniczki czardasza, sprawował kie­rownictwo muz. prem. "Króla włóczęgów" (1959). Po 1961 pracował w Warszawie w Wydawnictwach Artyst. i Filmowych.

Bibl.: Almanach 1978/79; Blaszczyk: Dyrygenci; Operetka w Lublinie 1947-68; Panek: Operetka; Słownik Autorów i Kompozytorów ZAKR, Warszawa 1979; Życie Warsz. 1979 nr 117, 118, 120; Programy, IS PAN.

Film.: Fragm. kroniki film. z 1968, Arch. WFD.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.