teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Franciszek Targowski

nie żyje
ur. 1908-08-21, Chrzanów
zm. 1980-07-19, Warszawa

Biografia

TARGOWSKI Franciszek (21 VIII 1908 Chrza­nów - 19 VII 1980 Warszawa), aktor, śpiewak. Był synem Józefa T., ślusarza, i Anny z Bętko­wskich, szwaczki, mężem Wandy z Dąbrowskich (ślub 18 IV 1937). Po ukończeniu szkoły pow­szechnej odbywał w warsztacie ojca praktykę ślu­sarską, nast. przez dwa lata uczęszczał w Radomiu do średniej szkoły chemicznej. W 1928-30 uczył się w krak. Miejskiej Szkole Dram. pracując rów­nocześnie jako maszynista, inspicjent i dogrywający w krak. T. Powszechnym Domu Żołnierza Polskie­go. W 1930-32 występował, jak podawał, w T. Ziemi Krakowskiej i w przedstawieniach dla dzieci T. Bagatela. Od 1932 do wybuchu II wojny świat. łączył pracę urzędnika składnicy mundurowej z wy­stępami w krak. T. Powszechnym Domu Żołnierza Polskiego. Podczas okupacji niem. zajmował się handlem, brał udział w jawnych występach w Sta­rym T. w Krakowie i na prowincji; od 1943 był chórzystą Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa. Od marca 1945 występował w t. krak.: w Polskim T. Objazdowym (do czerwca) i T. Wesoła Gro­madka, w sez. 1945/46 w T. im. Słowackiego. W 1946-48 współpracował z T. Kameralnym (od 1947 pn. T. Powszechny) TUR. Grał w T. Ziemi Rze­szowskiej (1946) i w krak. T. Siedem Kotów (1947); w 1947-49 w krak. Operetce (do 1947 pn. T. Komedii Muzycznej, a w 1949 T. Muzyczny Tow. Przyjaciół Żołnierza); równocześnie, od końca 1947 związał się z T. dla Dzieci Wesoła Gromadka (1948 pn. T. Młodego Widza, a od 1958 T. Rozmaitości), którego aktorem był do przejścia na emeryturę w czerwcu 1971. Grał m.in.: Rogera ("Wariatka z Chaillot"), Dyrektora ("Bajadera"), Ma Czung Czinga ("Kredowe koło"), Kleanta ("Świętoszek"), Don Pedra ("Zielony Gil"), Don Basilia ("Wesele Figara" P. Beaumarchais'go), Profesora Willarda ("Nasze miasto"), Pustelnika i Lekarza ("Balladyna").

Bibl.: Almanach 1979/80; Lachowicz: Dwadzieścia lat; Afi­sze, programy (m.in. program 10-lecia T. Młodego Widza w Krakowie; il.), IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Nagrania: Rola - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.