teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Kazimierz Koziołkiewicz-Szczepanek

nie żyje
ur. 1900-01-13, Warszawa
zm. 1987-10-21, Warszawa

Biografia

Kazimierz Józef Koziołkiewicz - Szczepanek (13 I 1900 Warszawa - 31 X 1987 Warszawa), aktor. W 1923 na popisie klasy dram. Szkoły Muz. Z. Iwanowskiej w Warsza­wie wystąpił we fragm. ról: Grempielewskiego ("Marcowy kawaler" Blizińskiego), Kossako­wskiego ("Ksiądz Marek" Słowackiego) i Lamecha ("Judasz" Przerwy-Tetmajera). Po ukończeniu nauki, w 1925 debiutował w warsz. T. im. Fredry, w sez. 1926/27 grał w T. Miejskim w Grudziądzu, od czerwca 1927 zno­wu w Warszawie: w T. Odrodzonym ("Zażarty automobilista" Kratza), w 1. 1927-30 w rolach epizodycznych w T. Narodowym i Letnim. W 1. trzydziestych pracował w zakładach kar­nych, m.in. założył i prowadził amat. t. więźniów. Zajmował się też twórczością lite­racką. W czasie II wojny świat. był żołnierzem AK (pseud. Topola), walczył w powstaniu warsz., wywieziony do Goerlitz organizował zespoły obozowe. Po 1945 kontynuował twór­czość lit. dla zespołów wojskowych, był ich reżyserem. W 1. 1945-48 współpracował z T. Wojska Pol. W Łodzi, w l. 1948-57 był w zespole T. Polskiego w Warszawie, gdzie grał niewiel­kie role, jak: Giermek II ("Zakon krzyżowy" Morstina), Policjant ("Wyspa pokoju" Piętrowa), Doktor ("Wiosna w Norwegii" Sterna), Margra­bia Cibo ("Lorenzaccio" Musseta), chór obrzędo­wy ("Dziady" Mickiewicza). Ponadto grał gościnnie na innych scenach warsz., np. w T. Młodych, T. Współczesnym (Valentino w "Wie­czorze Trzech Króli" Shakespeare'a 1950), w T. Powszechnym. W 1961 przeszedł na emerytu­rę, dalej jednak, przez ponad 20 lat występo­wał społecznie w domach rencisty, powierzono mu też epizody w filmach, kontynuował pracę lit., pisał opowiadania, publikował wspomnie­nia teatr., np. na łamach Stolicy (1984).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1987/88 tom XXIX, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.