teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Mieczysław Rulikowski

kierownik literacki, nie żyje
ur. 1881-07-26, Warszawa
zm. 1951-01-14, Grodzisk Mazowiecki

Biografia

RULIKOWSKI Mieczysław Jakub Ludwik (26 VII 1881 Warszawa - 14 I 1951 Grodzisk Mazowie­cki), kierownik lit. teatru. Był synem Edwarda R., ziemianina, i Stefanii ze Szlubowskich, mężem Ja­niny Grot-Bęczkowskiej. Studiował na wydz. filo­zof. Uniw. Jagiell. oraz w Ecole de Chartres w Paryżu. Pracował jako księgarz i wydawca, wykła­dał księgoznawstwo, publikował prace bibliografi­czne. Od młodych lat interesował się teatrem. Dwu­krotnie był kier. lit. t. warsz.: w sez. 1915/16 w T. Praskim, gdzie przyczynił się do wystawienia "Nocy tysiącznej drugiej", oraz w sez. 1946/47 w T. Studio MO. W 1918 uporządkował bibliotekę warsz. T. Miejskich. Pisywał też rec. teatr., min. w "Ilu­strowanym Przeglądzie Teatralnym" i "Tygodniku Ilustrowanym". Opublikował szereg prac z zakresu historii teatru, z których najważniejsze to: "Teatr polski na Litwie" (Wilno 1907), "Teatr warszawski od czasów Osińskiego 1825-1915" (Lwów 1937). W 1947-49 działał jako organizator Instytutu Teatrologicznego w Warszawie. W 1949-50 był wykła­dowcą warsz. PWST oraz archiwistą w T. Polskim. Był też autorem kilku utworów dram. nigdy nie wystawionych.

Bibl.: Bibliografia dramatu; Łoza: Czy wiesz; Peretiatkowicz, Sobeski; Słownik pracowników książki polskiej, War­szawa 1972; E. Udalska: Teatrologia w Polsce w latach 1918-1939, t. 1-2, Warszawa 1977-1979; Pam. Teatr. 1952 z. 3-4 (S. Dąbrowski, J. Muszkowski; też bibliografia prac M. R.), 1983 z. 4 (E. Krasiński; il.; też listy R.); Teatr 1951 nr 1 (L. Schiller); Tyg. Powsz. 1951 nr 4 (P. Grze­gorczyk).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.