teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ryszard Podeszwicki

nie żyje
ur. 1913-10-20, Warszawa
zm. 1976-03-30, Gliwice

Biografia

PODESZWICKI, Podeświcki, Ryszard (20 X 1913 Warszawa - 30 III 1976 Gliwice), tancerz, choreograf. Był synem Józefa P. i Anieli z Dąbro­wskich, mężem Cecylii z Wójcików. W 1921 roz­począł naukę w szkole baletowej w Warszawie; po jej ukończeniu, w 1931-37 był koryfejem, a nast. solistą baletu T. Wielkiego. W 1933 wziął udział w konkursie tańca; pisano o nim, że tańce klasyczne "pokazał może i zdolny, ale zupełnie jeszcze surowy młodzik". W 1937 wstąpił do Pol. Baletu Repre­zentacyjnego kierowanego przez L. Wójcikowskie­go. W zespole tym był solistą i do 1939 występował z nim w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, a także w Niemczech, Belgii i na Łotwie. W 1939 wrócił do Polski. W okresie okupacji niem. pocz. pracował jako robotnik, w 1941-42 był tancerzem w jawnym t. Kometa w Warszawie, potem był zatrudniony w niem. szpitalu. W 1946-47 występował w balecie warsz. Sceny Muzyczno-Operowej, w 1947 w Ze­spole Pieśni i Tańca I Dywizji Wojska Pol. im. T. Kościuszki, potem w t. Wróbelek Warszawski (1948). Od 1949 do 30 VI 1954 był solistą i pedagogiem baletu w Operze wrocławskiej. Od 1 VII 1954 do przejścia na emeryturę (1969), z krótkimi przerwa­mi, był baletmistrzem i choreografem Operetki Ślą­skiej w Gliwicach. Tańczył m.in. takie partie, jak: Zbój i Luty ("Od bajki do bajki"), Towarzysz Dżanady ("Paw i dziew­czyna") oraz m.in. w baletach: "Czerwony mak", "Na kwaterunku", "Pan Twardowski". Opracował choreo­grafię m.in. do operetek: "Nitouche", "Swobodny wiatr", "Zemsta nietoperza", "Bal w operze", "Nowy Don Kiszot".

Bibl.: Almanach 1975/76; Mamontowicz-Łojek: Terpsychora; Turska: Almanach; Kur. Pol. 1933 nr 162; Afisze i programy, MTWarszawa; Akta, Opera we Wrocławiu i Operetka Śląska Gliwice; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: Fot. - ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.