teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Władysław Trojanowski

nie żyje
ur. 1912-01-21, Magierowa Wola
zm. 1980-02-07, Gorzów Wlkp.

Biografia

TROJANOWSKI Władysław (21 I 1912 Magierowa Wola k. Warki - 7 II 1980 Gorzów Wiel­kopolski), aktor. Był synem Władysława i Anieli T., mężem Janiny Zuzanny z Miechowiaków. Po­chodził z rodziny robotniczej. W 1931-44 należał do Tow. Miłośników Sceny przy Zakładach Komu­nikacyjnych w Warszawie. Po powstaniu warsz., uciekł z obozu w Pruszkowie i ukrywał się w Opoczyńskiem. W lutym 1945 zgłosił się do wojska i do demobilizacji w październiku t.r. grywał w t. wojskowych. Podawał, że w 1946-48 pracował w Miejskich T. Dramatycznych w Warszawie, ale na­zwisko jego nie pojawiało się w obsadach. W sez. 1948/49 występował w T. im. Jaracza w Olsztynie, w sez. 1949/50 grał w T. Dramatycznych w Po­znaniu; tu w 1950 zdał eksternistyczny egzamin aktorski; pod koniec sez. został zaangażowany do T. Powszechnego w Warszawie, w którym wystę­pował do końca 1951. W 1952-53 był aktorem T. Ziemi Opolskiej w Opolu, w 1954 T. im. Bogu­sławskiego w Kaliszu. W 1955 wrócił do Warszawy i występował do 1956 w T. Nowej (od lipca 1955 pn. Młodej) Warszawy, nast. przez rok pracował w PPIE. W sez. 1957/58 i 1958/59 był aktorem T. im. Węgierki w Białymstoku. W sez. 1959/60 grał w T. Klasycznym w Warszawie, nie będąc człon­kiem zespołu. W 1960 opuścił stolicę i występo­wał: w Bałtyckim T. Dramatycznym w Koszali­nie (sez. 1960/61), T. im. Siemaszkowej w Rze­szowie (1961/62-1966/67), T. im. Fredry w Gnieź­nie (1967/68-1972/73), a od 1973 do końca życia w T. im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Grał m.in.: Don Diega ("Zielony Gil"), Błażeja ("Romanty­czni"), Upiora ("Wesele"), Żewakina ("Ożenek"), Ojca ("Dwa teatry"), Anzelma ("Pierwszy dzień wolności"), Tobiasza Czkawkę ("Wieczór Trzech Króli").

Bibl.: Almanach 1979/80; Kaszyński: Teatralia; Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Mykita-Glensk; Afisze i progra­my, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Rymkiewicz: T. Po­wszechny.

Nagrania: Rola - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.