teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Tatiana Czechowska

nie żyje
ur. 1903-06-12, Kijów
zm. 1968-02-23, Warszawa

Biografia

CZECHOWSKA Tatiana, z Zieleniewskich (12 VI 1903 Kijów - 23 II 1968 Warszawa), aktorka. Była córką Erasta i Nadzieżdy Zieleniewskich, żoną Zygmunta Cz., matką rzeźbiarki Wiktorii Cz.An­toniewskiej. Dzieciństwo i młodość spędziła w Ki­jowie, gdzie uczyła się w szkole średniej, a nast. na wydz. hist.-filol. uniwersytetu. Równocześnie studiowała tam na wydz. dramatu Wyższego Insty­tutu Muzyczno-Dramatycznego, który ukończyła w 1924. W tymże roku rozpoczęła występy w zespole młodzieżowym tego instytutu pn. Buriewiestnik. W 1925 przyjechała wraz z mężem do Polski i za­mieszkała w Grudziądzu; współpracowała tu z miej­scowym teatrem, uczestnicząc przede wszystkim w objazdach. W 1929-38 nie występowała na scenie. Wiele pracowała społecznie, m.in. jako przewodni­cząca Komisji Imprezowej przy seminarium nauczy­cielskim, a także w Zarządzie Miejskim, przy któ­rym zorganizowała i prowadziła przez kilkanaście lat amat. teatrzyk dziecięcy i młodzieżowy (m.in. w sez. 1936/37 reżyserowała wieczór bajek pt. "Lalki się budzą"; była też autorką tekstu i scenografem przedstawienia). Po przeniesieniu do Warszawy, w marcu 1938 została zaangażowana do Rosyjskiego T. Studio (też pn. Rosyjskie Studio Dramatyczne), gdzie grała m.in. Charlottę ("Wiśniowy sad"). W cza­sie okupacji niem. pracowała z młodzieżą, udzielała lekcji.

Po wojnie organizowała imprezy artyst. i przedsta­wienia w szkołach warszawskich. W 1946-47 wy­stępowała w Miejskich T. Dramatycznych - w teatrze dla dzieci i młodzieży Jaskółka, a w sez. 1947/48 w T. Nowym, gdzie zagrała jedynie Ho­rodniczynę ("Rewizor"). Od 1948 do 1966 występo­wała w T. Polskim w Warszawie (na etacie od 1955), gdzie przede wszystkim statystowała i su­gestywnie grała epizody. Jej role, to m.in.: Pani Stara ("Polacy nie gęsi"), Klucznica ("Lalka"), Kmitowa ("Dziady"), Ochmistrzyni Luizy ('Lorenzaccio"), Że­braczka ('Beatryks Cenci"), Siostra Franciszka Klara ("Port Royal"). Od 31 VIII 1966 przeszła na rentę inwalidzką, a od 1967 na emeryturę. W ostatnich latach działalności dała się poznać jako interesująca aktorka film. i telewizyjna. Za rolę Rejentowej w filmie "Głos z tamtego świata" (1962) otrzymała w 1963 Nagrodę Ministra Kultury i Sztu­ki II st. za twórczość w dziedzinie filmu.

Bibl.: Almanach 1967/68; Hist. filmu t. 5; Ekran 1963 nr 46 (il.);

Film 1968 nr 11 (il.); Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Akta, ZUS Warszawa; Rymkiewicz: T. Powszechny.

Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech.

Film.: 1960 - Rok pierwszy (f.); 1962 - "Głos z tamtego świata" (f.); 1963 - 'Weekendy" n. I (f.); 1964 - "Echo" (f.); Materiały film. z 1963, Arch. WFD. Materiały -

Archiwum TV Warszawa.

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.