powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Konkurs dla poznańskich twórców

Pięć poznańskich instytucji kultury ogłasza konkurs dla artystów, animatorów i edukatorów, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Konkurs "Ciąg dalszy nastąpi", organizowany przez Teatr Animacji, Centrum Sztuki Dziecka, Estradę Poznańską, Teatr Muzyczny i Centrum Kultury Zamek, ma na celu wyłonienie najciekawszych szkiców i zarysów projektów, odnoszących się do sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy i do zmian, które nas prawdopodobnie czekają. Z jednej strony jest wyrazem potrzeby wymiany idei i pomysłów, z drugiej - symbolicznym wyrazem solidarności z twórcami i twórczyniami, którzy stracili jakiekolwiek źródło dochodów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, choć zdajemy sobie sprawę, że skromna skala podjętego działania jest kroplą w morzu potrzeb.

Równocześnie zachęcamy poznańskie środowisko kultury do wypełnienia ankiety "Kultura przyszłości" (zob. link poniżej). Zebrane w ten sposób informacje pomogą w przygotowaniu wsparcia i konkretnych rozwiązań jako odpowiedzi na trudności związane z konsekwencjami pandemii.

***

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃSKICH INSTYTUCJI KULTURY - "Ciąg dalszy nastąpi"

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są działające w porozumieniu poznańskie Instytucje Kultury, pragnące zamanifestować solidarność z poznańskimi twórcami, którzy w wyniku pandemii utracili możliwość normalnego funkcjonowania.

Lista instytucji współorganizujących konkurs:

TEATR ANIMACJI

CENTRUM SZTUKI DZIECKA

ESTRADA POZNAŃSKA

TEATR MUZYCZNY

CENTRUM KULTURY ZAMEK

Cele konkursu

Celem konkursu jest zgromadzenie i nagrodzenie propozycji projektów zawierających wizje przyszłości, określające językiem różnych form kultury, obawy, nadzieje i prognozy spodziewanych zmiany w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Oczekiwania organizatorów

Oczekiwaniem organizatorów jest zebranie najciekawszych artystycznych pomysłów i koncepcji, zarysów scenariuszy teatralnych, filmowych i edukacyjnych, tekstów literackich, propozycji wystaw, a także programów badawczych, realizujących cele nakreślone szczegółowo przez każdą z instytucji. Ze względu na specyfikę czasów pandemii konkurs został pomyślany jako miejsce wymiany idei. Instytucje nie podejmują zobowiązania realizacji nadesłanych projektów bądź ich zarysów, choć tego typu pożądana konsekwencja udziału w konkursie, jest w przyszłości możliwa.

Uprawnieni uczestnicy

W konkursie wziąć mogą udział osoby fizyczne, mieszkający w Poznaniu twórcy , którzy ukończyli 18 rok życia, a ich dochód miesięczny w marcu i kwietniu 2020 r. nie przekroczył wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie drogą elektroniczną, do jednej z wymienionych poznańskich Instytucji Kultury, pracy określonej w punkcie "Oczekiwania organizatorów", poprzez wypełnienie formularza będącego Załącznikiem do niniejszego regulaminu.

UWAGA - każdy z uczestników wybiera jednego adresata - instytucję, której profil programowy, według rozeznania autora, najbardziej odpowiada charakterowi przygotowanej propozycji.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest suma 3 000 zł brutto, wypłacona jednorazowo, przelewem na konto podane przez nagrodzonego uczestnika konkursu. Wypłata następuje na podstawie zawartej z nagrodzonym uczestnikiem umowy (np. o przeniesienie niewyłączne autorskich praw majątkowych). Każda z Instytucji Kultury współorganizujących konkurs zobowiązuje się przyznać od 1 do 4 nagród. Liczba nagród podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej danej Instytucji.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

Nagrody zostaną przyznane przez powołane w każdej instytucji odrębne, pięcioosobowe jury, w skład którego wejdą: dyrektorzy poszczególnych jednostek oraz wyznaczeni pracownicy merytoryczni. Nagrodzone zostaną prace w sposób najbardziej twórczy wypełniające cele konkursu, według kryteriów określonych przez poszczególne instytucje. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

Terminy

Ze względu na potrzebę szybkiego działania, organizatorzy określają termin nadsyłania prac na dzień 15 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r. , a wypłata przyznanej nagrody najpóźniej do 10 lipca 2020 r.

Prawa do dysponowania zawartością nadesłanych projektów

Instytucje Kultury nie nabywają praw do zgłoszonych prac konkursowych. Zgłaszający pracę konkursową zobowiązuje się do przeniesienia na Instytucję Kultury przyznającą nagrodę majątkowych praw autorskich do pracy w zakresie uzgodnionym odrębnie (obejmującym co najmniej prawo do publicznej prezentacji koncepcji pracy konkursowej, jej zwielokrotnienia drukiem oraz zamieszczenia w internecie, celem udostępnienia publiczności) oraz udzielenia prawa do publicznego prezentowania wizerunku nagrodzonego i informacji o nagrodzonym. Ewentualne, późniejsze wykorzystanie prac, objęte musi być osobną umową. Nadesłane prace nie będą odsyłane.

Adres składania prac konkursowych i kontakt do osoby udzielającej dodatkowych wyjaśnień znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych Instytucji.