Białystok. Ogłoszenie o konkursie na dyrektora BTL

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, z siedzib± w Białymstoku (15-875) przy ul. K. Kalinowskiego 1, zwany dalej "konkursem".

«I. Wymagania konkursowe - kwalifikacje, umiejętności, kompetencje kandydatów.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących wymogów:

1) wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie,

2) co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych

z działalnością kulturalną,

3) doświadczenie zawodowe w pracy artystycznej związanej z teatrem/ w realizacji projektów teatralnych,

4) niekaralność,

5) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym,

6) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

7) złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów.

2. Dodatkowo preferowani będą kandydaci, którzy posiadają:

1) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Teatru,

(teatralne, artystyczne, humanistyczne),

2) ukończone podyplomowe studia, kursy, szkolenia związane z zarządzaniem kulturą,

zasobami ludzkimi, i/lub teatrologią, wiedzą o teatrze, lalkarstwem,

3) stopień naukowy,

4) doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania artystycznej instytucji kultury

i znajomości problematyki z zakresu teatru lalek i jego specyfiki,

5) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz

finansów publicznych,

6) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność,

7) doświadczenie w zakresie kierowania zespołem nie mniejszym niż 50 osób.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Teatru.

1. Zarządzanie Teatrem i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.

2. Odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji: realizację zadań statutowych, działalność administracyjną, zarządzanie mieniem.

3. Kierowanie zakładem pracy, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Teatrze.

4. Gospodarka finansowa i odpowiedzialność za mienie instytucji.

5. Określanie planów bieżącej działalności oraz planów rozwoju Teatru, w tym realizowanie postanowień umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Białostockiego Teatru Lalek oraz programu jego działania, która zostanie zawarta z dyrektorem.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów

1. Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu, powinny zawierać następujące dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu, z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru;

2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Białostockiego Teatru Lalek na cztery sezony artystyczne, o max. objętości 10 stron formatu A4, czcionka: TNR 12, zawierający między innymi:

- określenie wizji działalności, celów strategicznych i kierunków rozwoju Teatru;

- koncepcję programowo-artystyczną działalności teatralnej uwzględniającą zarys planów repertuarowych, współpracę z artystami, działania edukacyjne, upowszechnieniowe oraz promocyjne;

- zakres współpracy z artystami, podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji działań statutowych;

- odniesienie do struktury organizacyjnej Teatru, wykorzystania obiektów, warunków finansowych instytucji oraz działań remontowych i inwestycyjnych;

Autorski program, o którym mowa w pkt 2, powinien opierać się na dotychczasowym dorobku i tradycjach Teatru oraz jego zasobach; powinien też być zgodny z celami i zadaniami statutowymi, jak też uwzględniać dokumenty strategiczne Miasta, w tym Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) wykaz zrealizowanych projektów teatralnych/pracy artystycznej związanej z teatrem, w pięciu ostatnich latach, z krótkim opisem;

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (tj. dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o stopniach);

6) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia);

7) dokumenty potwierdzające kompetencje i umiejętności (rekomendacje, opinie, informacje);

8) kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka;

9) oświadczenia:

a) o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

c) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);

d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;

e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w postępowaniu konkursowym, w przypadku przedłożenia dodatkowych innych dokumentów lub danych niż wskazane powyżej;

Oświadczenia, o których mowa w pkt 9 lit a-e powinny być złożone wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

10) dane kontaktowe: w tym adres do korespondencji elektronicznej lub telefon.

2. Kopie dokumentów powinny być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, wraz z datą.

3. Oświadczenie i dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata i opatrzone datą, a strony dokumentów ponumerowane.

4. Oferta osoby przystępującej do konkursu może też dodatkowo zawierać kopie: posiadanych opinii lub referencji; dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów i stopni naukowych; informacji o dodatkowych umiejętnościach czy kwalifikacjach.

IV. Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Białostockiego Teatru Lalek i działalności Teatru oraz o konkursie udziela Referat Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku mailowo, adres: kultura@um.bialystok.pl lub apieciul@um.bialystok.pl i telefonicznie: 85 869 6364, 6366; 509 200 550.

V. Miejsce i termin składania dokumentów

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi, z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek - NIE OTWIERAĆ", na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 15-950 Białystok lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.30.

O zachowaniu wskazanego terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Oferty, które wpłyną na podany adres w innym niż wskazany terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert ustala się do dnia 31 sierpnia 2020 r. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VII. Informacje pozostałe

1. Informacje o prowadzonym postępowaniu konkursowym, w tym Komisji konkursowej, będą zamieszczane na stronie internetowej www.bialystok.pl.

2. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora odbywa się przy uwzględnieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3. Objęcie stanowiska dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, na okres czterech sezonów artystycznych, planowane jest od 1 września 2020 r.

4. Oferty, które zostały złożone w terminie, nie podlegają zwrotowi.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP organizatora konkursu w zakładce w: Postępowania/Nabór do jednostek organizacyjnych miasta oraz jest dostępna w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego