Kraj. Rozporządzenie ministra kultury ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych

Od 12 do 25 marca zawieszone zostaje kształcenie na studiach, na studiach podyplomowych i w innych formach na uczelniach artystycznych. Rozporządzenie ministra kultury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opublikowano w Dzienniku Ustaw.

(...)

"Na podstawie art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zarządza się, co następuje: w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni artystycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez zawieszenie kształcenia: 1) na studiach; 2) na studiach podyplomowych; 3) w innych formach" - napisano w rozporządzeniu.

W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia. "W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach zgodnie z ő 1 ust. 2 nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów" - dodano.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(...)

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego