powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Lublin. Konkurs na dyrektora Teatru Andersena

Prezydent Lublina ogłosił konkurs na dyrektora naczelnego i artystycznego lubelskiej sceny lalkowej. Oferty można składać do 6 kwietnia. Nowy dyrektor otrzyma 3-letni kontrakt.

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego instytucji kultury pn. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 8/25, 20-037 Lublin na czas określony, tj. od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

I. Kryteria wyboru, które musi spełnić kandydat na stanowisko Dyrektora:

1. Wymagania formalne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej, w tym: co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub podmiotach, których działalność związana jest z twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury lub co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej z twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub postępowania karno-skarbowego;

5) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020, 2473 oraz z 2020 r. poz. 284);

6) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Wymagania merytoryczne:

1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;

2) znajomość specyfiki pracy w instytucjach artystycznych o profilu teatralnym;

3) znajomość przynajmniej jednego języka obcego;

3. Dodatkowym atutem kandydata będzie:

1) doświadczenie w kierowaniu zespołem;

2) ukończone studia wyższe, podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze lub zarządzaniem zasobami ludzkimi;

3) doświadczenie przy tworzeniu i realizacji projektów teatralnych;

4) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

5) doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych.

II. Do zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności należeć będzie:

1) zarządzanie całokształtem działalności Teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych;

2) reprezentowanie Teatru na zewnątrz;

3) ustalanie kierunków rozwoju artystycznego Teatru, w tym planów repertuarowych;

4) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych właściwymi przepisami, w tym ustalanie planu finansowego i jego zmiany;

5) współpraca z Organizatorem, w szczególności w zakresie opracowywania planów i sprawozdań z działalności Teatru;

6) gospodarowanie mieniem Teatru;

7) kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

8) podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Teatru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

9) nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;

10) prowadzenie działań zmierzających do ustabilizowania sytuacji Teatru związanej z brakiem własnej siedziby.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, opatrzone podpisem;

2) życiorys (CV) ze zdjęciem opatrzony podpisem zawierający dane osobowe kandydata, w tym adres e-mail oraz opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenia oraz inne umowy);

5) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o znajomości wskazanego języka w stopniu komunikatywnym

w mowie i piśmie;

6) wykaz wraz z krótkim opisem najważniejszych zrealizowanych projektów artystycznych dokumentujących dorobek kandydata (do 5 stron A4);

7) autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania i rozwoju Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie w perspektywie trzech sezonów artystycznych (do 20 stron A4)

w szczególności uwzględniająca:

a) dotychczasowy dorobek Teatru i jego tradycję;

b) bieżące możliwości finansowe i lokalowe instytucji;

c) plan działalności artystycznej i edukacyjnej (rozpisany na poszczególne sezony artystyczne) obejmujący m.in. propozycje repertuaru (co najmniej cztery spektakle premierowe w sezonie artystycznym) ze szczególnym uwzględnieniem klasyki literatury dziecięcej, program edukacji teatralnej dla dzieci i młodzieży;

d) strategię pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania merytoryczne i/lub inwestycyjne;

e) strategię rozwoju widowni i promocji Teatru;

f) plan współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

g) koncepcję organizacyjną działalności Teatru, w tym projekt struktury organizacyjnej.

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, przedstawiona przez niego koncepcja programowo-organizacyjna będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

8) oświadczenia (własnoręcznie podpisane), że kandydat:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

b) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

c) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wraz z klauzulą dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

Wzór oświadczeń oraz klauzula informacyjna stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

9) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku);

10) do wniosku mogą być dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (np. opinie, referencje);

11) spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, kopia musi zawierać opatrzoną datą klauzulę "za zgodność z oryginałem" wraz z czytelnym podpisem kandydata.

IV. Oferty z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie - NIE OTWIERAĆ" osobiście lub przesłać pocztą na adres: Wydział Kultury Urząd Miasta Lublin, ul. Złota 2 (II piętro), 20-112 Lublin w terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu). Dokumenty, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do Wydziału Kultury po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

V. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

I etap - sprawdzenie złożonych ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników;

II etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

VI. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o spełnieniu warunków formalnych przez kandydata, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną (na wskazany przez kandydata adres e-mail).

VII. Przez złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

VIII. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego ustala się w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

IX. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami kandydatów, którzy nie zostali rekomendowani przez Komisję Konkursową na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, będą przechowywane w Wydziale Kultury przez okres 4 miesięcy od dnia opublikowania wyniku postępowania konkursowego na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin. Kandydaci, nie później niż przed upływem okresu wskazanego powyżej, mają możliwość osobistego odebrania swoich dokumentów aplikacyjnych. Po tym czasie, oferty wraz z wymaganymi dokumentami, które nie zostały odebrane przez kandydatów będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.

X. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie.

XI. Informacje dotyczące konkursu, w tym o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie kandydaci na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego mogą uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, 20-112 Lublin, ul. Złota 2, tel. 81 466 3700, e-mail: kultura@lublin.eu.