powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kielce. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalki i Aktora Kubuś

Prezydent Miasta Kielce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora instytucji kultury Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach, ul. Duża 9.

§ 1.

Konkurs ma charakter otwarty.

§ 2.

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1)ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)korzysta w pełni z praw publicznych;

3)ukończyła studia wyższe magisterskie;

4)posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej a także znajomość prawa zamówień publicznych, zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz administracji

5)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

6)nie jest objęta zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz.1440)

7)legitymuje się dobrym stanem zdrowia, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym

2. Preferuje się kandydatów posiadających:

1)co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

2)umiejętności i doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniem projektami artystycznymi;

3)predyspozycje i zdolności organizatorskie;

4)doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz z Unii Europejskiej;

5)wykształcenie wyższe z zakresu kulturoznawstwa, teatrologii, kierunków artystycznych lub organizacji i zarządzania.

§ 3.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" będzie należało:

1) kierowanie działalnością Teatru i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) realizowanie celów i zadań instytucji, a w szczególności:

a) kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,

b) nadzór nad majątkiem Teatru,

c) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

e) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

f) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

g) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Teatru oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,

h) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

§ 4.

1. Kandydat, o którym mowa w § 2 zarządzenia składa wniosek o przystąpienie

do konkursu.

2. Wniosek wymieniony w ust. 1 zawiera:

1)pisemną motywację dotyczącą kandydowania na stanowisko dyrektora;

2)życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3)czytelny podpis kandydata;

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 kandydat załącza następujące dokumenty:

1)pisemne opracowanie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru oraz koncepcji organizacyjnej i finansowej zarządzania Teatrem na okres trzech sezonów artystycznych

2)kwestionariusz osobowy z fotografią;

3)kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;

4)aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę

na stanowisku kierowniczym;

5)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

6)oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenie,

że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

7)oświadczenie, ze kandydat nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz.1440);

8)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000);

4. Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje dotyczące kandydata.

5. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania Teatru, w tym jego planami finansowymi i rzeczowymi na okresy po rozstrzygnięciu konkursu oraz innymi ogólnymi informacjami na temat działalności Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w jego siedzibie w Kielcach przy ul. Dużej 9, po uprzednim umówieniu telefonicznym w godz. 8.00-15.00, tel. (41) 368 02 93 oraz (41) 344 58 36.

§ 5.

1. Wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach, w ciągu 30 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia w prasie.

2. Wniosek oraz wymagane dokumenty powinny być złożone w kancelarii Urzędu Miasta Kielce, Kielce ul. Rynek 1 w godzinach 7.30 - 15.30 lub przesłany na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacji i Kadr, 25 - 303 Kielce, ul. Rynek 1.

3. W przypadku wniosku nadesłanego drogą pocztową rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, które Miasto otrzyma w terminie 30 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia w prasie.

§ 6.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.

§ 7.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków - 30 kwietnia 2020 r.

§ 8.

Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora na podstawie powołania na trzy sezony artystyczne, to jest od 1.09.2020 r. do 31.08.2023 r., na warunkach wskazanych przez Prezydenta Miasta Kielce.

§ 9.

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest Kierownik Referatu Kultury Pani Dorota Czesak - tel. 41 36 76 608.