powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Bytom. Konkurs na dyrektora Muzeum Górnośląskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, plac Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - instytucji kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

I. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w jednej z dziedzin związanych

z działalnością statutową instytucji,

2) udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym

w instytucji kultury (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) lub udokumentowane

co najmniej 3-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury,

3) pełna zdolność do czynności prawnych,

4) niekaralność.

II. Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1) doświadczenie zawodowe związane z działalnością muzealną lub pracą związaną

z ochroną dziedzictwa kulturowego,

2) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,

w szczególności instytucji muzealnych, a także zasad finansowych obowiązujących

w tych instytucjach,

3) doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

4) doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

III. Określenie zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

1) kierowanie działalnością instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania,

2) prawidłowe planowanie i dysponowanie środkami budżetu instytucji,

3) zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,

4) zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,

5) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów,

6) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współpraca

ze środowiskami kultury,

7) wskazywanie nowych kierunków rozwoju z zachowaniem statutowego profilu instytucji.

IV. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu (list motywacyjny) zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,

2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem i opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz danymi kontaktowymi (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl),

3) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji - w perspektywie co najmniej trzech i nie więcej niż pięciu lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza),

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.),

5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów w dziedzinie kultury, kierując zespołem (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych) zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.),

6) oświadczenia (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl): że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440), że kandydat posiada pełną zdolność

do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, a także

o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego,

7) adres do korespondencji elektronicznej,

8) wypełniona i podpisana klauzula informacyjna - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679,

9) do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:

1) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

2) kopie dokumentów wymienionych w cz. IV pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: "Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem,

3) pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,

4) kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,

5) w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej,

6) wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU. NIE OTWIERAĆ" na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, albo składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pok. 164) w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.

VI. Informacje dodatkowe:

1) warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,

2) konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1429),

3) kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w siedzibie instytucji: Bytom,

plac Jana III Sobieskiego 2, (sekretariat), tel. 32 281 82 94 - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 oraz w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice ul. Powstańców 34 (pok. 308), tel. 32 77 40 213

- od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00,

4) postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z regulaminem określającym szczegółowy tryb i harmonogram pracy tej komisji,

5) lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz dopuszczonych do drugiego posiedzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl.; o miejscu i terminie rozmowy

z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,

6) termin rozpatrzenia złożonych ofert przewidywany jest w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania wniosków,

7) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl,

8) zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),

9) korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,

10) złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia tego ogłoszenia.