powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Konferencja naukowa "Gombrowicz i inni >>prozaicy sceniczni<<. O inscenizacjach utworów nieteatralnych"

Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (IFKiK), redakcja czasopisma naukowego "Załącznik kulturoznawczy" oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Gombrowicz i inni >>prozaicy sceniczni<<. O inscenizacjach utworów nieteatralnych".

Sam Witold Gombrowicz teatru nie cenił, choć czerpał garściami z jego tradycji, a jednak dzieła pisarza doczekały się wielu inscenizacji. "Sceniczność" utworów Gombrowicza (nie tylko dramatycznych, lecz także prozatorskich) niewątpliwie tkwi w swoistym objawianiu się kreowanych postaci w działaniu, specyfice świata przedstawionego i charakterze napięć, które ów świat napędzają. Utwory autora Kosmosu wzbudzają zainteresowanie inscenizatorów, stanowiąc przy tym dla nich niemałe wyzwanie. Awangardowa twórczość pisarza wymaga bowiem głębokiej refleksji nad możliwościami "materializacji" zdezintegrowanych postaci na scenie, ale i - w przypadku adaptacji utworów prozatorskich - pomysłu na "twórczą zdradę" narracji i dostosowanie jej do wymogów innego medium. Żyznym polem do autorskich (reżyserskich) kreacji jest np. Gombrowiczowski autotematyzm. Zaowocował on inscenizacjami wprowadzającymi postać pisarza jako protagonistę bądź komentatora scenicznych wydarzeń (dotyczy to nie tylko licznych inscenizacji "Dzienników" czy "Kronosa", ale i przedstawień będących kompilacją utworów dramatycznych i fabularnych). Jacy inni prozaicy okazali się źródłem prawdziwie twórczych inspiracji dla reżyserów teatralnych?

Głównym celem konferencji jest refleksja nad sposobami czy strategiami wykorzystania tekstów prozatorskich autorstwa Witolda Gombrowicza lub innych twórców współczesnych w teatrze oraz różnorodnymi, dokonującymi się przy tej okazji, transpozycjami ich znaczeń. Interesują nas również zagadnienia teoretyczne, takie jak na przykład:

- teatralność jako cecha utworów prozatorskich;

- współczesne praktyki inscenizacji prozy literackiej;

- teatralne ekwiwalenty narracji literackiej;

- komunikacja niewerbalna w tekście literackim i na scenie;

- znaczenie pośrednictwa intertekstów (ew. trzeciego medium) w adaptacyjnym dialogu między prozą literacką a dziełem teatralnym.

W zależności od liczby zgłoszeń, planowana jest recenzowana monografia naukowa bądź dział tematyczny w czasopiśmie naukowym. Abstrakt planowanego wystąpienia (do 1500 znaków, z tytułem oraz danymi autora: imieniem i nazwiskiem, miejscem afiliacji, numerem telefonu, adresem e-mail) prosimy przesyłać do 30 listopada na adresy: katarzyna.golos.uksw@gmail.com, brygida.pawlowska@gmail.com.

Czas i miejsce obrad: piątek, 13 grudnia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, ul Dewajtis 5.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Serdecznie zapraszamy.

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska (sekretarz konferencji)