powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Konkurs na dyrektora Teatru Lalek Guliwer

Prezydent m. st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek Guliwer.

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek Guliwer, zwanego dalej "Teatrem".

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru jest spełnienie następujących wymagań:

1. Wymagania formalne:

1) wykształcenie wyższe;

2) minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury;

3) minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5) niekaralność;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

*

2. Wymagania merytoryczne:

1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;

2) znajomość specyfiki pracy w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek;

3) wiedza i doświadczenie z zakresu edukacji kulturalnej i animacji;

4) znajomość metod zarządzania oraz umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania;

5) znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

*

3. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1) doświadczenie w zakresie realizacji złożonych projektów artystycznych;

2) kompetencje w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 20 osób;

3) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

4) ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;

5) doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi.

***

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) realizacja zadań statutowych Teatru;

2) przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami;

3) zarządzanie mieniem Teatru;

4) ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;

5) kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

6) podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Teatru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;

7) kierowanie bieżącą działalnością Teatru;

8) zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Teatru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9) organizowanie obsługi prawnej Teatru;

10) nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

***

III. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru;

2) pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Teatru o objętości maksymalnej do 20 stron formatu A4, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe placówki i potencjał rozwojowy;

3) własnoręcznie podpisane CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz adresem do korespondencji elektronicznej;

4) udokumentowane doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury oraz w zarządzaniu zespołem (kserokopie: świadectw pracy, zaświadczeń, innych umów, listów referencyjnych, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej);

5) kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach;

6) w przypadku spełniania kryteriów preferowanych dokumenty potwierdzające ich spełnienie;

7) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że stan zdrowia uczestnika pozwala na pracę na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karne skarbowe;

9) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

10) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby postępowania konkursowego;

11) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że po zakończeniu procesu wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora wyraża zgodę na upublicznienie koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Teatru;

12) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje;

13) nośnik elektroniczny zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt. 1-12.

***

IV. M.st. Warszawa, dalej "Organizator", oczekuje, że przedstawiona przez kandydatów autorska koncepcja programowa i organizacyjna instytucji odwoływać się będzie do statutu Teatru Lalek Guliwer. Koncepcja powinna również wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na Strategię rozwoju Warszawy do 2030 roku).

Koncepcja programowa i organizacyjna musi zawierać:

- założenia programowo-artystyczne Teatru;

- założenia do strategii rozwoju widowni i edukacji kulturalnej;

- koncepcję komunikacyjną Teatru;

- plan współpracy instytucji z innymi podmiotami (zarówno organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, jak i m.st. Warszawa).

Oferta powinna zawierać deklarację czy uczestnik - w przypadku powołania na stanowisko dyrektora - wystąpi z wnioskiem o powołanie zastępców (§ 9 ust. 4 i 5 statutu Teatru) wraz ze wskazaniem tych osób. W takim przypadku do wniosku powinny być dołączone CV kandydatów na zastępców dyrektora wraz z ich oświadczeniami (własnoręcznie podpisane dokumenty), że zgadzają się na udział w postępowaniu oraz oświadczeniami (własnoręcznie podpisane dokumenty), że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby postępowania konkursowego.

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek Guliwer, przedstawiona przez niego koncepcja programowa i organizacyjna będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem.

***

V. Podpisane oferty wraz z załącznikami oraz spisem wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata należy złożyć osobiście w sekretariacie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy,

Pl. Bankowy 2, pokój 2322 lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 2

00-095 Warszawa

z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek Guliwer - NIE OTWIERAĆ".

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 16.00. Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

***

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków - do 22 listopada 2019 r.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

***

VII. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Lalek Guliwer udziela Biuro Kultury, tel. (22) 44-30-355 lub (22) 44-30-367; e-mail: mkamola@um.warszawa.pl

lub asadza@um.warszawa.pl.

VIII. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek Guliwer będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.

***

IX. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

***

X. Oferty, które wpłynęły w terminie nie są zwracane. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.