powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Radom. Konkurs na dyrektora Teatru Powszechnego

Prezydent Miasta Radomia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, pl. Jagielloński 15

I. Kwalifikacje, umiejętności i kompetencje wymagane od kandydata:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy artystycznej związanej z teatrem, filmem lub telewizją;

3) minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sferze kultury lub minimum 3-letnie doświadczenie w reżyserii lub kierowaniu produkcją teatralną, filmową lub telewizyjną;

4) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji artystycznych i finansów publicznych;

5) znajomość języka obcego kongresowego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych;

6) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 17 grudnia 2014 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2018r. poz 1458 z późn. zm.);

8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Dodatkowo preferowane umiejętności i kompetencje:

1) doświadczenie przy realizacji międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć artystycznych;

2) doświadczenie w kierowaniu zespołem nie mniejszym niż 30 osób;

3) doświadczenie przy realizacji projektów inwestycyjnych;

4) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

5) doświadczenie w pracy w teatrze i znajomość specyfiki pracy tej instytucji;

6) ukończone studia wyższe lub podyplomowe aktorskie, reżyserskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania w kulturze.

III. Zadania realizowane przez dyrektora:

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) organizacja pracy teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych;

2) ustalenie kierunków rozwoju artystycznego oraz planów repertuarowych i finansowych teatru;

3) ustalenie organizacji wewnętrznej instytucji;

4) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej;

5) wykonywanie, w rozumieniu kodeksu pracy, czynności za pracodawcę wobec pracowników teatru;

6) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

7) dysponowanie środkami finansowymi instytucji, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie i celem na jaki zostały zaplanowane.

III. Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający adres, nr telefonu i adres do korespondencji elektronicznej;

2) autorski, opatrzony własnoręcznym podpisem, pisemny program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, z uwzględnieniem możliwości finansowych instytucji, obejmujący okres trzech sezonów artystycznych, począwszy od sezonu 2019/2020, zawierający m.in. model zarządzania, plan rozwoju oraz pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, plan programowo - artystyczny teatru, w tym zarys repertuaru na dwa kolejne sezony artystyczne dla czterech scen funkcjonujących w teatrze, z uwzględnieniem organizacji kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) dokumentacja potwierdzająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy artystycznej związanej z teatrem, filmem lub telewizją (kserokopie: świadectw pracy, zaświadczeń, umów, listów referencyjnych, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej);

5) dokumentacja potwierdzająca minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sferze kultury lub minimum 3-letnie doświadczenie w reżyserii lub kierowaniu produkcją teatralną, filmową lub telewizyjną (kserokopie: świadectw pracy, zaświadczeń, umów, listów referencyjnych, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej);

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o znajomości jednego języka obcego kongresowego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych;

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;

9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był on karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2018r. poz 1458 z późn. zm.);

10) w przypadku spełniania kryteriów preferowanych, dokumenty potwierdzające ich spełnienie (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty, dyplomy, referencje, kopie zaświadczeń lub świadectw pracy, umów cywilno - prawnych);

11) nośnik elektroniczny zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt. 1-10.

Inne informacje

Wszystkie strony oferty i załączonych dokumentów powinny być ponumerowane. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 13 sierpnia 2019r., do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do UM w Radomiu) pod adres: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, Biuro Kadr i Szkoleń, pok. 111, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - NIE OTWIERAĆ". Oferty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozpatrzenia ofert: do dnia 30 sierpnia 2019r.

Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz informacjami o jego działalności uczestnicy Konkursu mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomiu, w Wydziale Kultury, ul. Żeromskiego 53, tel. 48 36 20 254, tel. 48 36 20 257, po uprzednim umówieniu telefonicznym.