powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Tychy. Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Teatru Małego

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowisko: Dyrektora Teatru Małego w Tychach w wymiarze - 1 etat. Kandydat wyłoniony w wyniku konkursu zostanie powołany na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych.

Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe magisterskie

co najmniej: 5 lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną, oraz udokumentowane doświadczenie z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych, lub 5 lat doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych oraz co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu instytucją lub organizacją i zespołem ludzkim, lub

5 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną oraz co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu instytucją lub organizacją i zespołem ludzkim,

znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menadżerskie i organizatorskie

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe

brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego

Preferowani będą kandydaci:

wyróżniający się kreatywnością, posiadanym doświadczeniem i umiejętnością w pozyskiwaniu środków dla instytucji - zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich

posiadający zdolności menadżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

autorski projekt koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej Teatru (maksymalnie do 10 stron format A4), z uwzględnieniem:

a) wizji programu obejmującego działalność repertuarową - artystyczną i edukacyjną w formie programu działania na okres co najmniej 3 sezonów artystycznych, z zachowaniem celów i zadań Teatru określonych w § 5 - 6 Statutu tej instytucji

b) biznes-planu dot. przedstawionej wizji programowej uwzględniającej poziom dotacji organizatora wraz z propozycją pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

c) planów inwestycyjnych instytucji wraz z propozycją pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych, uwzględniających stan faktyczny

d) programu współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, krajowymi oraz zagranicznymi (realizacja wspólnych przedsięwzięć, i programów)

e) planów dotyczących promocji instytucji i jej działań z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu

f) celów, zadań i mierników wraz z oszacowaniem ryzyka dla realizacji zadań i zastosowanymi mechanizmami kontrolnymi.

Dokument ten należy składać w zamkniętej kopercie z tytułem "Koncepcja Programowo-Organizacyjna Teatru Małego w Tychach"

list motywacyjny wraz z danymi kontaktowymi

życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego, w tym ewentualne rekomendacje (do 10 stron format A4)

kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach

kserokopie świadectw pracy

dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego (dopuszczalne jest oświadczenie kandydata o posiadanej umiejętności)

dokumenty poświadczające co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją lub organizacją/zespołem ludzkim.

aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym

oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe

oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

oświadczenie, że kandydat, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski.

Z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji można zapoznać się w Teatrze Małym w Tychach, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1.

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz program jego działania - zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Tychy powoła Komisję Konkursową, określając jej skład, zadania oraz regulamin pracy.

Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia komisji konkursowej, który wstępnie zaplanowano na dzień 22 lipca 2019 r.

Termin zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się na dzień 26 lipca 2019 r.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta pok. 215 piętro II lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem DUO.2111.1.2019. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu do Urzędu.

Miejsce i termin naboru zostaną podane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.umtychy.pl/oferty-pracy-urzad-miasta/termin-postepowania-konkursowego i na tablicy ogłoszeń znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, 14 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba