powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kielce. Międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej "Animatus". Startuje druga edycja!

"Animatus" to międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub innej formy teatralnej, który zainicjował Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach w 2018 roku.

Na jego pierwszą edycję wpłynęło kilkadziesiąt prac z Polski i zza granicy, z których zwycięskie trzy (autorstwa: Dominiki Chochołowskiej-Bocian, Agaty Orłowskiej i Patrycji Terciak) zostały zrealizowane w formie prezentowanych w Kielcach instalacji. Ubiegłoroczny finał konkursu trwał kilka dni, a obok performatywnych pokazów nagrodzonych obiektów odbywały się też gościnne pokazy spektakli uznanych twórców teatru formy oraz debaty i wykłady.

Teraz, dzięki ponownemu uzyskaniu przez Teatr ministerialnej dotacji, konkurs startuje ponownie. Nabór zgłoszeń do drugiej edycji przedsięwzięcia rozpoczyna się już 3 czerwca.

Celem projektu Animatus, realizowanego we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutem Dizajnu w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach jest poszukiwanie nowych form wyrazu w obszarze teatru lalek (także teatru lalek dla dorosłych) oraz wspieranie nowatorskich projektów scenograficznych.

Główna idea przedsięwzięcia to eksplorowanie teatralnej formy w konfrontacji z rozwojem nowych technologii i różnorodnych koncepcji estetycznych, tak więc konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich twórców różnych dziedzin plastycznych, sztuk wizualnych i teatralnych, którzy nie muszą być absolwentami szkół artystycznych.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie oryginalnego projektu lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej, przeznaczonej do wykorzystania w etiudzie teatralnej lub performansie. Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów na adres info@animatuscontest.pl upływa w dniu 20 sierpnia 2019 roku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin, dostępny na stronach: www.animatuscontest.pl oraz www.teatrkubus.pl

Nadesłane prace oceni profesjonalne Jury, wybierając do drugiego etapu konkursu najbardziej interesujące projekty. Następnie, do 10 września 2019 roku, wskazani autorzy przedstawią szczegółowe założenia swoich propozycji, po czym Komisja Konkursowa wyłoni ostatecznie trzech zwycięzców konkursu.

Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w wysokości 1100 Euro oraz weźmie udział w rezydenturze artystycznej, w ramach której zrealizuje swój konkursowy projekt.

Rezydentom zapewniamy nieodpłatne noclegi i wyżywienie w Kielcach, a także pracownie i materiały niezbędne do realizacji projektu oraz pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników.

Do dyspozycji laureatów będą też konsultanci: scenografowie, konstruktorzy, aktorzy lalkarze i reżyserzy. Podczas rezydentury laureat zobowiązany jest do wykonania nagrodzonego projektu, który finalnie zaprezentowany zostanie podczas pokazu dla publiczności w Kielcach.

Pochodzące z łaciny słowo ANIMATUS oznacza "ożywiony, obdarzony życiem", a jak wiemy, u podstaw sztuki lalkarskiej leży założenie ożywiania materii. Profesor Halina Waszkiel poszukując nowej definicji lalki, stworzyła nazwę najpełniej określającą współczesne formy lalkowe, tzn.: "ANIMANT - to przedmiot absolutnie dowolny, materialny lub niematerialny (np. cień) poddany animacji przez artystę-animatora. (...) Animantem może być lalka człekopodobna, pacynka, jawajka, kukiełka, marionetka, lalka cieniowa, maska, dowolny przedmiot, kawałek materiału, nawet smuga światła, ale potraktowane jako postać sceniczna, partner dialogu, nośnik idei, przedmiot estetyczny budujący metaforę - coś, co aktor wprowadza na scenę i pokazuje widzom jako trzeci element spektaklu. Istotą teatru jest spotkanie aktora i widza. Istotą teatru lalek jest spotkanie trzech partnerów: aktora, widza i lalki. I nie ma znaczenia, czy aktor jest widoczny dla widza, czy ukryty np. za parawanem - on i tak zawsze jest."

Konkurs ma być impulsem do tworzenia współczesnych animantów, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Ideą przedsięwzięcia są poszukiwania oryginalnych form w zakresie sztuki lalkarskiej, która może wykorzystywać coraz to nowsze, technologiczne środki, także takie jak wirtualna rzeczywistość czy druk 3D.

Mamy nadzieję, że Animatus będzie atrakcyjnym wyzwaniem dla artystów, umożliwiającym im rozwój i twórcze eksploracje.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Konkurs "Animatus" jest realizowany przez Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Prezydenta Miasta Kielce.

***

REGULAMIN

Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej "Animatus"

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w międzynarodowym konkursie na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej "Animatus" (zwanym dalej "Konkursem").

Celem Konkursu jest odkrywanie nowych form lalkowych, w szczególności wykorzystujących nowe materiały i nowe technologie.

Organizatorem Konkursu jest Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" (zwany dalej "Organizatorem") z siedzibą: ul. Duża 9, 25 - 304 Kielce, NIP: 657-02-34-815. Osoba kontaktowa: Karolina Gregorczyk tel. 698-859-302, info@animatuscontest.pl

Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Miasta Kielce. Konkurs nie jest prowadzony

w celach zarobkowych.

§2

UCZESTNIK KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (Uczestnik nie ma obowiązku ukończenia lub studiowania na uczelni artystycznej), które w okresie trwania Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe oraz spełniają inne warunki opisane w Regulaminie.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczone jest zgłoszenie jednej pracy zrealizowanej przez zespół, składający się maksymalnie z dwóch autorów (Uczestników).

§3

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie Konkursowe polega na zaprojektowaniu innowacyjnej formy teatralnej, figury/lalki teatralnej, animowanego obiektu.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres info@animatuscontest.pl wiadomości zawierającej:

oryginalny projekt lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej w formacie PDF bądź JPG (może to być rysunek/skan/wizualizacja/zdjęcie/projekt graficzny), w rozmiarze nie większym niż 100 MB (plik po otwarciu powinien być czytelny). Projekt należy przesłać za pomocą serwisu www.wetransfer.com

wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),

Zgłoszenia niekompletne, nadesłane po upływie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie wezmą udziału w Konkursie.

Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić tylko jeden projekt.

Do Konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach

i nie były nigdzie prezentowane.

§4

HARMONOGRAM KONKURSU "ANIMATUS"

Konkurs "Animatus" trwa od 3 czerwca 2019 do finału konkursu (listopad 2019).

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Zgłoszenia do Konkursu w pierwszym etapie należy wysyłać od dnia 3 czerwca 2019 do godz. 15.00 do dnia 20 sierpnia 2019.

Nazwiska autorów najlepiej ocenionych prac zostaną ogłoszone na stronie www.animatuscontest.pl do dnia 30 sierpnia 2019.

Drugi etap polega na zaprezentowaniu prac Komisji Konkursowej do 10 września (Organizator zakłada możliwość spotkania on-line w przypadku autorów spoza obszaru Polski).

Rozstrzygnięcie drugiego etapu i powołanie trzech Laureatów nastąpi w terminie do dnia 11 września 2019.

Trzech Laureatów w dniu finału Konkursu zaprezentuje przed publicznością swoje autorskie formy teatralne w postaci etiud.

§5

KOMISJA KONKURSOWA, ZASADY REKRUTACJI

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora.

Komisja Konkursowa przy typowaniu najlepszych projektów będzie brała przede wszystkim pod uwagę:

oryginalność formy,

zastosowanie nowoczesnych materiałów i nowych technologii przy tworzeniu formy,

koszt materiałów potrzebnych do wyprodukowania formy teatralnej (nie może przekraczać 1000 euro).

Komisja Konkursowa po rozmowach z wybranymi Uczestnikami Konkursu typuje trzech Laureatów Konkursu.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

§6

LAUREACI KONKURSU

Laureaci Konkursu zobowiązani są do:

wykonania lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej wg przedstawionego

i zaakceptowanego przez Organizatora projektu w siedzibie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach w okresie: wrzesień - październik 2019 r.,

samodzielnego przygotowania, lub we współpracy z aktorami Teatru Lalki i Aktora "Kubuś", etiudy prezentującej wykonaną przez siebie lalkę/animowany obiekt/formę teatralną,

prezentacji wykonanej lalki/animowanego obiektu/ formy teatralnej minimum 4-krotnie

w różnych terminach.

§7

NAGRODY

Organizator gwarantuje trzem Laureatom Konkursu:

równorzędne nagrody o wartości 1100 euro (słownie: jeden tysiąc sto euro) po wykonaniu dzieła wymienionego w §6 ust.1. Regulaminu. W przypadku dwóch autorów jednego dzieła kwota zostanie podzielona między członków. Nagrody pieniężne podlegają zobowiązaniom publiczno-prawnym (pobierany jest od nich podatek),

nieodpłatne materiały do budowy lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej,

pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników pracowni lalkarskich Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Instytutu Dizajnu w Kielcach,

konsultacje merytoryczne z wybranymi przez Organizatora scenografami i lalkarzami,

noclegi i wyżywienie przez okres realizacji projektu w Kielcach.

§8

PRAWA AUTORSKIE

Organizator i Uczestnik Konkursu zgodnie stwierdzają, że opracowanie projektu lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej i dzieła na podstawie tego projektu jest działalnością twórczą, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Uczestnik Konkursu oświadcza, że dzieło wymienione w §8 ust.1 Regulaminu stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążone prawami osób trzecich. Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie

w związku z wykorzystywaniem dzieła przez Organizatora.

Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do dzieła wymienionego w §8 ust.1 Regulaminu lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

Uczestnik Konkursu przekazuje Organizatorowi prawa autorskie do dzieła określonego

w §8 ust.1 Regulaminu, tym sposobem upoważnia go do korzystania z niego na następujących polach eksploatacji:

wyłączne używanie i wykorzystanie w materiałach reklamowych (w tym ATL, BTL

i innych);

utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach reklamowych wszelkimi technikami graficznymi;

publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na wystawach;

wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, publiczne wystawianie;

tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych;

włączenie dzieła jako elementu innych utworów.

W przypadku pojawienia się pola eksploatacji nieznanego w momencie zawarcia umowy Organizator poprosi Uczestnika Konkursu na piśmie do przeniesienia prawa do korzystania

z dzieła na nowym polu eksploatacji.

§9

INFORMACJE O KONKURSIE

Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin Konkursu, udostępnione są do wglądu

w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.animatuscontest.pl

W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.animatuscontest.pl pojawią się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane będą przetwarzane w celu relacjonowania Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu

w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, a także podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Robert Drobniuch

Dyrektor

Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach