powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Białystok. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora OiFP

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

II. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Opery

i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

1. Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o profilu artystycznym.

2. Co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy, w tym 3-letni w podmiotach działających w sferze kultury.

3. Co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach działających w sferze kultury, udokumentowane w ramach stosunku pracy.

4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

III. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

1. Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów kulturalnych.

2. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów kulturalnych.

3. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji.

4. Umiejętności organizatorsko-menadżerskie.

5. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza artystycznych, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

IV. Zakres zadań jakie ma realizować dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Głównym zadaniem Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku będzie kierowanie całokształtem działalności instytucji samorządowej funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutu Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/367/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie statutu Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku oraz programu jej działania.

V. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu.

1. Pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku uwzględniający w szczególności:

1) warunki finansowe instytucji,

2) plan programowo - artystyczny obejmujący okres pięciu sezonów artystycznych, począwszy od sezonu 2019/2020, ( z uwzględnieniem realizacji już zaplanowanych przedsięwzięć w aspekcie pracy artystów do końca sezonu 2019/2020, bądź inną propozycję),

3) strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

4) plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Opery,

5) informację, czy kandydat - w przypadku powołania na stanowisko dyrektora, wystąpi z wnioskiem o powołanie zastępców dyrektora zgodnie z § 9 Statutu Opery wraz z ewentualnym wskazaniem kandydatów na te stanowiska.

3. Życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem.

4. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich.

6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie tj. świadectw pracy lub zaświadczenia pracodawcy.

7. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem.

8. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem.

9. Oświadczenie osoby przystępującej do konkursu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na inne stanowiska kierownicze w podległych jednostkach organizacyjnych, opatrzone własnoręcznym podpisem.

11. W celu wykazania posiadanych umiejętności i kompetencji - dokumenty to potwierdzające (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym).

12. Adres do korespondencji, w tym elektronicznej oraz nr telefonu.

Wszelkie dokumenty złożone jako kopie powinny być potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez kandydata.

VI. Sposób udostępniania informacji o Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.

Informacje o funkcjonowaniu instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej udostępniane będą przez Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, piętro III, pok. 307, tel. 85-66-54-538, w godzinach 8.00 - 15.00, w okresie od dnia 31 maja 2019 r. do dnia 5 lipca 2019 r., istnieje możliwość przekazani informacji drogą elektroniczną.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:

"KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku - NIE OTWIERAĆ"

na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok lub składać osobiście w sekretariacie Departamentu pok. 305 w terminie od 31 maja 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Termin rozpatrzenia złożonych ofert.

Termin rozpatrzenia złożonych ofert kandydatów przewiduje się na dzień 8 lipca 2019 r.

IX. Pozostałe informacje.

1. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

2. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

3. Informacje o regulaminie komisji konkursowej oraz wynikach konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.

4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, III piętro, pok. 307, tel. 85-66-54-538, e-mail: helena.marcinkiewicz@wrotapodlasia.pl

5. Objęcie stanowiska dyrektora, na okres minimum trzech sezonów artystycznych, nastąpi nie wcześniej niż 1 września 2019 r.

X. Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. poz. 724) organizator ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej nie później, niż na pół roku przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej.

Kadencja obecnego dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku kończy się w dniu 31 sierpnia 2019 roku.

W związku z powyższym, z uwagi na okoliczność, że dochowanie powyższego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od organizatora, związanych z wprowadzeniem nowych zasad przeprowadzania konkursu określonych w ww. rozporządzeniu, działając na podstawie §3 ust. 2 w zw. z §13 rozporządzenia, organizator podaje przedmiotową informację do publicznej wiadomości w terminie krótszym niż określony w §4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia.