powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Gdańsk. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura (Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk)

I. Miejski Teatr Miniatura jest zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucją artystyczną, w której dyrektor powoływany jest na sezony artystyczne.

II. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie kryteriów obowiązkowych określonych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie.

III. Ustanawia się kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura:

A. Kryteria obowiązkowe:

1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane specjalistyczne o kierunku aktorskim, reżyserskim, lalkarskim, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania, szczególnie zarządzania w kulturze;

2. minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe (do tego okresu wlicza się zatrudnienie

w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej), w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub 5 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej, lub pełnienia funkcji zarządczych w organizacjach pozarządowych, których profil działania związany jest z działalnością artystyczną, szczególnie teatralną;

3. szeroka wiedza z zakresu kultury;

4. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym między innymi:

a. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

b. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

c. ustawy o finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury

d. kodeksu pracy;

5. doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

6. doświadczenie w prowadzeniu projektów kulturalnych/artystycznych ;

7. dobry stan zdrowia;

8. niekaralność;

9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

B. Kryteria dodatkowe:

1. dorobek i osiągnięcia zawodowe w dziedzinie teatralnej;

2. znajomość języka obcego w mowie i w piśmie;

3. ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu zarządzania w kulturze, ekonomii, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi.

IV. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1. wniosek o przystąpienie do konkursu z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku;

2. CV z fotografią, rokiem urodzenia, numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej, adresem do korespondencji;

3. autorską koncepcję programowo-organizacyjną Miejskiego Teatru Miniatura na czas 3 sezonów artystycznych, począwszy od sezonu 2019/2020, uwzględniającą możliwości budżetowe instytucji, analizę dotychczasowej działalności Miejskiego Teatru Miniatura oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron (1800 znaków na stronie) wraz z jednostronicowym streszczeniem, złożone w formie drukowanej (niebindowanej) oraz elektronicznej - w formie dokumentów PDF na nośniku pamięci USB (pendrive);

4. kopie zaświadczeń, oświadczeń lub świadectw pracy dokumentujących co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub 5 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej, lub pełnienia funkcji zarządczych w organizacjach pozarządowych, których profil działania związany jest z działalnością artystyczną, szczególnie teatralną;

5. odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.);

6. oświadczenie o znajomości języka/języków obcych;

7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;

8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2018.1458);

10. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu przeprowadzenia konkursu;

V. Kompletną ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

"KONKURS - Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku. NIE OTWIERAĆ"

pod adres:

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, Biuro Prezydenta ds. Kultury

lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (adres jak wyżej),

w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.

VI. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ust. V, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone pod adres podany w CV.

VII. Oferty rozpatrywane w konkursie nie będą zwracane.

VIII. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Miejskiego Teatru Miniatura udziela Biuro Prezydenta ds. Kultury. Pytania należy kierować pod adresem poczty elektronicznej: bpk@gdansk.gda.pl.

IX. Kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną musi posiadać przy sobie dokument tożsamości i okazać go w celu weryfikacji tożsamości.

X. Kandydat poprzez złożenie oferty wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

XI. Korespondencja z uczestnikami konkursu prowadzona będzie drogą elektroniczną pod podane w ofertach adresy e-mailowe.

XII. Rozpatrzenie ofert i zakończenie procedury konkursowej przewiduje się w terminie do 90 dni od końcowej daty składania ofert, określonej w ust. V.

XIII. Dyrektor Miejskiego Teatru Miniatura zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska na czas określony od 1 września 2019 r. na 3 sezony artystyczne i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Teatru Miniatura.

XIV. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

XV. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", Urząd Miejski w Gdańsku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących kandydatom prawach:

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Dane kontaktowe:

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,

tel. +48 58 323-60-00,

e-mail: umg@gdansk.gda.pl.

2) We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@gdansk.gda.pl.

3) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu realizacji obecnego konkursu.

4) Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

5) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Osobom składającym oferty przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

6) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7) Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w konkursie. Podanie pozostałych danych (nieobjętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie) jest dobrowolne.

8) Dane osób biorących udział w konkursie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.