Warszawa. Rezydencje badawcze w Instytucie Teatralnym

Instytut Teatralny zachęca doktorantów i naukowców ze stopniem naukowym zajmujących się badaniami nad dramatem, teatrem i performansami, kulturoznawców, literaturoznawców, pedagogów, socjologów kultury i przedstawicieli innych dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych do wzięcia udziału w rezydencjach badawczych. Celem jest rozwój refleksji naukowej nad twórczością teatralną oraz spuścizną archiwalną Jana Dormana.

Dorman pozostawił po sobie bogatą dokumentację teatralną i osobistą, rękopisy, maszynopisy, notatki, rysunki, projekty scenograficzne, scenariusze, fotografie, artefakty (lalki, fragmenty dekoracji), korespondencję, nagrania dźwiękowe i filmowe. Stosowane przez niego przez całe życie rozmaite strategie twórcze i archiwizacyjne pozwoliły zachować materiały prezentujące ulotne momenty pracy scenicznej, testowane pomysły inscenizacyjne, zapisy myśli, emocji i życia codziennego. Dotychczasowe opracowania jego twórczości teatralnej wykorzystują pewną część tego zbioru. A jest on bardzo bogaty i dopiero od czasu przekazania archiwum Dormana Instytutowi Teatralnemu przez Iwonę Dowsilas w 2014 roku stał się dostępny w pełnym zakresie. W trakcie porządkowania i opisu archiwum wyłoniło się bardzo dużo materiałów nieznanych.

Na pierwszy pełen opis badawczy czekają liczne teczki z lat 1979-1986, dzienniki pracy, listy, zapisy pomysłów niezrealizowanych przedstawień. Badawcze rozczytywanie tych zbiorów jest częścią trzyletniego projektu "Dorman. Archiwum otwarte" (2016-2019), w ramach którego odbywają się działania na przecięciu trzech porządków: dokumentacji teatralnej, historii i teorii teatru oraz praktyki teatralnej. W 2017 roku archiwum Dormana było miejscem inspiracji i pracy grupy złożonej z teoretyków, dramaturgów, reżyserów, aktorów, pedagogów teatru, twórców niezależnych, którzy przygotowali cykl wydarzeń pod nazwą "Archiwum Dormana. Inspiracje, praktyki, refleksje".

Efektem rezydencji badawczych będzie napisanie artykułów i opracowań, które wypełnią luki w badaniach nad twórczością Dormana, poddadzą analizie z różnych perspektyw metodologicznych jego idee i praktyki artystyczne, podejmą krytyczne opracowanie źródeł archiwalnych i recepcji twórczości Dormana. Podsumowaniem rezydencji będzie monografia oraz ogólnopolska konferencja naukowa (listopad 2019).

Liczba: 6-8 rezydencji badawczych

Kierownik naukowy: dr Marzenna Wiśniewska (UMK w Toruniu)

Planowane formy działań podczas rezydencji badawczej:

1. udział w seminariach naukowych - 3 seminaria naukowe w trakcie trwania rezydencji: maj, wrzesień, grudzień

2. kwerenda w archiwum Jana Dormana w IT

3. przygotowanie artykułu badawczego na temat twórczości i działalności Jana Dormana - ujęcie historyczne, problemowe, analizy interdyscyplinarne, badania uwzględniające nowe ujęcia metodologiczne

4. współpraca przy opracowaniu haseł i artykułów na stronę internetową www.jandorman.pl

5. przeprowadzenie wykładu/warsztatów lub innych działań inspirowanych badaniami nad twórczością Jana Dormana w macierzystym ośrodku naukowym

6. wygłoszenie referatu na konferencji naukowej poświęconej Janowi Dormanowi - jesień 2019

Instytut Teatralny zapewnia:

- warunki dla przeprowadzenia badań naukowych (dostęp do zasobów własnych, w tym do biblioteki, archiwum)

- przestrzeń pracy w bibliotece IT wraz z dostępem do komputerów i internetu, dostęp WIFI na terenie IT

- możliwość prezentacji i omówienia wyników badań w ramach seminariów oraz konferencji

- konsultacje naukowe

- wsparcie organizacyjne

Warunki rezydencji:

- honorarium za realizację zadań badawczych w kwocie 6 000 zł (obejmuje ono wykonanie następujących prac: kwerendy w archiwum Jana Dormana, wygłoszenie 2 prezentacji podczas seminarium badawczego, przeprowadzenie wykładu/warsztatów w jednostce macierzystej, napisanie artykułu podsumowującego wyniki rezydencji badawczej, opracowanie hasła na stronę internetową)

- pokrycie kosztów noclegów w Warszawie (15 noclegów trakcie całego okresu trwania rezydencji)

- IT jako organizator rezydencji nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i innych wydatków stypendystów.

IT powoła zespół, który dokona wyboru uczestników programów rezydencji na podstawie pisemnych zgłoszeń. Nabór potrwa do 16 kwietnia

Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia (dostępna do pobrania na stronie IT), list motywacyjny, biogram naukowy, lista najważniejszych publikacji

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres: dorman.archiwumotwarte@instytut-teatralny.pl

Ogłoszenie wyników naboru: 25 kwietnia

Pierwsze spotkanie rezydentów: 11-12 maja

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego