powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Tychy. XI Tyski Festiwal Monodramu MOTYF

Od 14 do 18 marca w Tychach odbędzie się XI edycja Festiwalu Monodramu MOTYF. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 5 lutego 2018 r.

XI Tyski Festiwal Monodramu

MoTyF 2018

REGULAMIN

1. XI Tyski Festiwal Monodramu "MoTyF 2018" odbędzie się w dniach 14-18 marca 2018 r. Organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26; tel.

0/32-327-02-90, 0/32-227 - 26 - 22.

2. Celem Festiwalu jest pobudzanie aktywności twórczej aktorów niezawodowych; propagowanie monodramów szczególnie cennych dla dorobku teatru offowego; konfrontacja dorobku artystycznego niezależnych zespołów teatralnych oraz aktorów niezawodowych. Festiwal, z uwagi na formułę prezentacji konkursowych, panele dyskusyjne, warsztaty aktorskie prowadzone przez uznane autorytety w dziedzinie teatru oraz spektakle mistrzowskie, ma charakter edukacyjny.

3. Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby powyżej 16 roku życia, uprawiające nieprofesjonalną działalność teatralną w placówkach oświatowych, kulturalnych i innych.

Tematyka prezentowanych przedstawień jest dowolna.

4. Wykonawcy mogą zgłosić najwyżej jeden monodram. Prezentacja sceniczna utworu nie może przekroczyć 40 minut; czas przeznaczony na przygotowanie prezentacji (włącznie z ustawieniem świateł) nie może przekroczyć 20 minut.

5. Zgłoszenia (zawierające wypełnioną komputerowo i podpisaną kartę zgłoszenia oraz płytę DVD z nagraniem prezentacji) należy wysłać:

- na adres organizatora, tj. Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy,

Lub:

- mailem (skan wypełnionej i podpisanej karty oraz link do prezentacji) na adres: dominika.porwit@mck.tychy.pl, w tytule wiadomości wpisując "MOTYF 2018"

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 5 lutego 2018 r. (w przypadku poczty tradycyjnej liczy się data stempla pocztowego). Nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Ewentualne koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą wykonawcy zakwalifikowani do udziału w konkursie. Zgłaszający oświadczają, że dysponują prawami autorskimi do nadesłanych materiałów.

7. Organizator dokona bezpośredniego zawiadomienia wykonawcy o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu - do dnia 20 lutego 2018r.

8. Kwalifikacji do udziału w Festiwalu dokona specjalnie w tym celu powołana komisja artystyczna ustanowiona przez dyrektora artystycznego festiwalu, składająca się z praktyków teatru: aktorów, reżyserów i instruktorów teatralnych.

9. Opłata akredytacyjna (płatna gotówką po przybyciu na miejsce Festiwalu lub przelewem ) wynosi:

- dla aktora: 75 zł i zawiera: wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu (spektakle mistrzowskie, profesjonalne warsztaty aktorskie, panel dyskusyjny, forum teatralne), kawiarenkę festiwalową, materiały promocyjne,

- dla pozostałych uczestników (instruktor, obserwator, obsługa techniczna): 50 zł i zawiera: wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu (z wyłączeniem warsztatów aktorskich), kawiarenkę festiwalową, materiały promocyjne. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów przejazdu.

10. W wypadku zadeklarowania pobytu na okres wszystkich dni Festiwalu, tj. 14 do 18 marca 2018 (4 noclegi) Organizatorzy pokrywają połowę ceny zakwaterowania w "Jaśminowym Domu" - Tychy, ul. Jaśminów 33. Osoby uczestniczące w Festiwalu mniejszą od ww. liczbę dni, koszt zakwaterowania pokrywają we własnym zakresie.

11. Oceny prezentacji festiwalowych dokona Jury pod przewodnictwem Wojciecha Pszoniaka, który w trakcie gali finałowej zaprezentuje monodram mistrzowski pt. "Belfer".

12. Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

- dobór repertuaru, scenariusz i konstrukcję dramaturgiczną przedstawienia

- aktorskie środki wyrazu i zasadność ich stosowania

- światło, dźwięk, scenografię, muzykę, reżyserię

- spójność formalną przedstawienia

14. Podczas Festiwalu przyznana zostanie nagroda główna Grand Prix "Wielki Wóz Tespisa". Łączna pula nagród pieniężnych wyniesie 6.000 zł brutto.

Przyznana zostanie również pozaregulaminowa Nagroda Uczestników Festiwalu "Mały Wóz Tespisa" w wysokości 1000 zł brutto.

15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 marca 2018 r. na scenie Teatru Małego w Tychach, ul. Hlonda 1, podczas Gali Finałowej Festiwalu.

16. Wymagana jest obecność uczestników w trakcie ogłoszenia wyników i rozdania nagród - w innym przypadku nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych nadesłanych oraz powstałych w czasie trwania Festiwalu. Organizator zachowuje prawa autorskie do dokumentacji, a uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku i dokumentacji w celach popularyzacji Festiwalu w prasie, Internecie, innych mediach.

18. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

***

Organizator Festiwalu:

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

Ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 032 327 02 90, 032 227 26 22

www.motyf.mck.tychy.pl, www.kultura.tychy.pl, www.facebook.com/MCKTychy

Koordynatorka Festiwalu:

Dominika Porwit-Wądołowska

dominika.porwit@mck.tychy.pl

Tel. 508 155 508

***

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko wykonawcy:

2. Data urodzenia:

3. Adres zamieszkania wykonawcy:

4. Telefon i e-mail wykonawcy:

5. Nazwa i adres instytucji delegującej:

6. Telefon i e-mail instytucji:

7. Tytuł monodramu:

8. Autor i tytuł tekstu, na podstawie którego powstał monodram:

9. Realizatorzy monodramu:

a. autor scenariusza:

b. opieka reżyserska/inscenizacja:

c. scenografia:

d. teksty i muzyka:

10. Czas trwania:

a. Monodramu:

b. Montażu:

c. Demontażu:

11. Wymagania techniczne (nagłośnienie, oświetlenie i inne):

12. Informacje o wykonawcy (min. 250 znaków):

13. Opis spektaklu (min. 250 znaków):

Prosimy o załączenie zdjęć wykonawcy oraz ze spektaklu ( min. 3000 pxl, w formie elektronicznej)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem XI Tyskiego Festiwalu Monodramu MOTYF 2018

..................................... .............................................

Pieczęć instytucji delegującej miejscowość, data podpis uczestnika/osoby uprawnionej