powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawy. List otwarty do ministra Glińskiego

Pisze Jacek Zembrzuski.

Profesor Piotr Gliński

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

Warszawa

Szanowny Panie Profesorze,

Zwracam się z prośbą o natychmiastowe przeciwdziałanie dalszej destrukcji Narodowego Starego Teatru w Krakowie i niepodtrzymywanie błędnej decyzji o mianowaniu dyrektorem naczelnym p. Marka Mikosa.

Komisja konkursowa została powołana ze złamaniem Rozporządzenia Ministra Kultury z 30 czerwca 2004 w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U.nr 154 poz.1629) poprzez włączenie w jej skład osób, które pozostawały ze starającymi się kandydatami w niedozwolonym "stosunku prawnym i faktycznym", co budzi "uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności" - tym samym jej werdykt jest do prawnie nieważny (Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi w tej sprawie czynności: PR4Ds.859.2017.IV / KRP-D-IV-2978/17).

Dzieło rujnowania Teatru rozpoczął sam, mianowany przez Pana Profesora, Marek Mikos w swoich licznych wypowiedziach medialnych, dając niepohamowany upust własnym frustracjom obrażając i wykluczając profesjonalnie myślących i działających w tej sprawie osób (w tym współautora konkursowej aplikacji), oraz BEZRADNOŚĆ PROGRAMOWĄ i CAŁKOWITE ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZGŁOSZONYCH POMYSŁÓW; było to plotkarskie i k o m p r o m i t u j ą c e Organizatora przez niedotrzymanie standardów i własnego słowa

o ś m i e s z e n i e werdyktu, stanowiąc podstawę do odwołania przed terminem (odwołanie dyrektora za nie wypełnianie programu - art 15 / 5 Dyrektor instytucji kultury, powołany na czas określony, może być odwołany przed upływem okresu: 4) w razie odstąpienia od realizacji uzgodnionego z organizatorem programu działania instytucji kultury; ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123); to niewątpliwie nowa okoliczność powstała po majowym rozstrzygnięciu!

Ponieważ prawo daje Panu Profesorowi możliwość anulowania konkursu i mianowania przygotowanego dyrektora PROSZĘ O WYPEŁNIENIE KONSTYTUCYJNEGO OBOWIĄZKU i ochronę dziedzictwa narodowego jakim jest niewątpliwie Zespół i majątek Narodowego Starego Teatru w Krakowie, szczególnie w sezonie "Niepodległa".

Z poważaniem

Jacek K. Zembrzuski, reżyser,

pokrzywdzony w postępowaniu (art. 299 kpa)

Warszawa, 21 grudnia 2017