powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości anulowany

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy ukazało się dzisiaj "Zarządzenie nr 1907/2017 - w sprawie anulowania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości".

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.), zarządzenia nr 1774/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości zmienionego zarządzeniem nr 1817/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2017 r., art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 t.j.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządza się, co następuje:

§ 1. Anuluje się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz