powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Gdańsk. VIII Festiwal Monodramu "Monoblok"

W dniach 3-4 listopada 2017 r. odbędzie się VIII edycja Festiwalu Monodramu "Monoblok", organizowanego przez "Plama" Gdański Archipelag Kultury.

Festiwal ma charakter przeglądu, prezentacje odbywać się będą w "Plama" GAK (Teatr w Blokowisku), ul. Pilotów 11 w Gdańsku. W festiwalu mogą brać udział twórcy zawodowi i nieprofesjonalni.

Czekamy na zgłoszenia do dnia 20 września 2017 r.

Marek Brand

"PLAMA" Gdański Archipelag Kultury

TEATR W BLOKOWISKU

Ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk

Tel. 58 557 42 47

marek.brand@plama.art.pl

***

REGULAMIN

VIII Festiwal Monodramu "MONOBLOK" 3-4 listopada 2017

1. Organizatorem Festiwalu jest Plama Gdański Archipelagu Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk.

2. Festiwal "MONOBLOK" to spotkania teatrów jednego aktora, o charakterze nie konkursowym

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniem

Video. Nagranie musi być rejestracją, a nie montażem poszczególnych scen. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 września 2017 r. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: PLAMA GAK, ul. Pilotów 11,

80-460 Gdańsk z dopiskiem "MONOBLOK". Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w festiwalu. Organizator nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji.

4. Organizator powiadomi zakwalifikowane teatry do 1 października 2017 r.

5. Z udziału w festiwalu wyłączone są teatry prezentujące repertuar dla dzieci, stand-up.

6. Organizator ustala kolejność prezentacji zespołów w czasie festiwalu.

7. Festiwal ma charakter otwarty dla publiczności.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania festiwalu na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Osoby zgłaszające swój udział w festiwalu przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale promującym Festiwal na czas nieokreślony.

9. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu.

10. Za prezentowane spektakle organizator przewiduje honorarium dla wykonawcy. Wysokość honorarium będzie ustalone z wykonawcą, którego spektakl zostanie zakwalifikowany do udziału w festiwalu.

11. Prezentacje odbywać się będą na scenie Teatru w Blokowisku w Gdańsku, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk. Wymiary sceny: wysokość: 2,6 m, szerokość: 6 m., głębokość: 5 m. scena podniesiona ponad poziom podłogi - 0,4 m, ilość miejsc na widowni: 90. Wyposażenie techniczne; 14 reflektorów typu ADB o mocy 500 W każdy, 1 reflektor profilowy o mocy 650W, sterowanie światłem - pulpit ALFA 255/24 - 12 obwodów regulowanych niezależnie, odtwarzacz CD, videoprojektor DELL1610HD. Możliwość podwieszenia scenografii, czarny horyzont.

12. Podczas festiwalu, uczestnicy są zobowiązani do udziału w spotkaniu z publicznością festiwalową. Termin spotkania wyznacza organizator po konsultacji z uczestnikami.

13. Organizator nie zapewnia elementów scenograficznych.

14. Organizator zapewnia uczestnikom nocleg dla dwóch osób (artysta i osoba obsługująca spektakl) - teatrom spoza trójmiasta w czasie trwania festiwalu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania festiwalu lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych.

16. Nadesłanie karty zgłoszenie jest jednoznaczne akceptacja niniejszego regulaminu.

17. Ostateczna i wiążąca interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

18. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www Organizatora.

19. Informacje o administratorze danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Festiwalu.

--

Organizator - "Plama" Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk

tel. (058) 557 42 47

www.plama.art.pl

koordynator festiwalu: Marek Brand

marek.brand@plama.art.pl