powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Toruń. Konkurs na kandydata na dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - instytucji kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych, którego zadaniem będzie kierowanie Teatrem i reprezentowanie go na zewnątrz, zarządzanie majątkiem instytucji, kształtowanie działalności statutowej i zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom.

§ 1. 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: w dziedzinie teatru;

posiada minimum dziesięcioletni, udokumentowany staż pracy w sferze kultury związany z pracą artystyczną, w tym pięcioletnie doświadczenie w reżyserowaniu spektakli teatralnych lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury - preferowane instytucje bądź inne podmioty o profilu teatralnym;

posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru, w tym związanej z tworzeniem i upowszechnianiem sztuki teatralnej;

umiejętności organizacyjno-menadżerskie;

znajomość zasad gospodarki finansowej oraz przepisów prawa, dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności teatrów;

wiedza i doświadczenie na temat pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną;

umiejętność kierowania zespołem ludzkim.

§ 2. 1. Oferta składana do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru;

CV (wraz z aktualnym zdjęciem) opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)" ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;

opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Teatru, w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji, w perspektywie trzech sezonów artystycznych, obejmującą maksymalnie 7 stron formatu A4, zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej, w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive) oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;

w wypadku zamiaru powołania przez kandydata osoby na zastępcę dyrektora ds. artystycznych (§ 7 ust. 3 statutu) - informację na temat tej osoby, a także pisemne oświadczenie potwierdzające zainteresowanie funkcją zastępcy dyrektora ds. artystycznych;

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);

dokumenty w rozumieniu art. 245 kpc potwierdzające minimum dziesięcioletni staż pracy w sferze kultury w tym reżyserowaniu spektakli teatralnych, lub pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury (zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z dokumentem potwierdzającym ich wykonanie, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS);

czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:

o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe,

że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) (administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego);

spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

Do oferty kandydat może załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz referencje i opinie.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1.

§ 3. 1. Ofertę, w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem,

adresem zwrotnym, adresem poczty elektronicznej i telefonem kandydata oraz

z dopiskiem: "Nie otwierać - Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy", należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 19 maja 2017 r., do godz. 14.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oferty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 4. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr. 883 359 313. Udostępnione zostaną następujące dokumenty: statut i regulamin organizacyjny instytucji, sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2016, bilans za rok 2015 oraz plan finansowy na rok 2017. Podstawowe dokumenty organizacyjne Teatru dostępne są również bezpośrednio na stronie www. teatr.torun.pl/bip.

§ 5. 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat zaprezentuje komisji konkursowej koncepcję kierowania Teatrem im. Wilama Horzycy w perspektywie najbliższych trzech sezonów artystycznych w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji.

Informacja o trybie pracy i składzie komisji konkursowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w CV.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu

60 dni po upływie terminu składania ofert.

Informacja o wyniku konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz program jego działania na cały okres pełnienia funkcji oraz plan sezonowy/ repertuarowy na pierwszy sezon artystyczny, tj. 2017/2018 - zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

Ostateczną decyzję w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Teatru podejmie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie uchwały.