powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kielce. Przegląd Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach serdecznie zaprasza dziecięce grupy teatralne, reprezentujące szkoły, przedszkola, domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze z województwa świętokrzyskiego do udziału w I Przeglądzie Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych "Uwaga! Dzieci na scenie!"

Karty zgłoszenia wraz z nagraniem próby lub całego spektaklu należy przesyłać do 12 maja 2017 roku.

Więcej informacji udziela:

Hanna Świętnicka tel. 698-859-302

hanna.swietnicka@teatrkubus.pl

***

REGULAMIN

I Przeglądu Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych

"Uwaga! Dzieci na scenie!"

I. Cele konkursu:

- prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów teatralnych na profesjonalnej scenie,

- inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej -

kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci kulturą teatralną,

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów, pedagogów, animatorów życia

teatralnego,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości dzieci poprzez edukację teatralną.

II. Organizator:

Organizatorem Przeglądu jest Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach.

III. Zasady uczestnictwa:

1. W przeglądzie mogą brać udział dziecięce grupy teatralne, uprawiające różnorodne formy

teatralne (teatry żywego planu, teatry dramatyczne, lalkowe, kabarety, teatry poezji, ruchu i inne),

reprezentujące szkoły, przedszkola, domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze z terenu

województwa świętokrzyskiego. Organizator nie narzuca tematu, ilości uczestników ani formy wyrazu

artystycznego.

2. Komisja kwalifikująca spektakle oraz oceniająca je podczas Przeglądu weźmie pod uwagę:

- dostosowanie treści i formy spektaklu do wieku i zainteresowań dziecka,

- szukanie nowych, niebanalnych form wyrazu artystycznego,

- oprawę plastyczną i muzyczną spektaklu,

- ogólny wyraz artystyczny.

3. Placówkę może reprezentować tylko jeden zespół w każdej kategorii wiekowej.

4. Karty zgłoszenia wraz z nagraniem próby lub gotowego spektaklu należy przesłać do siedziby

Organizatora najpóźniej do 12 maja 2017 roku. O zakwalifikowaniu do Przeglądu placówki będą

poinformowane do 22 maja 2017 roku drogą mailową. O zakwalifikowaniu decydowała będzie

Komisja składająca się z pracowników teatru "Kubuś", z przewodniczącym Robertem Drobniuchem

- Dyrektorem na czele.

5. Czas prezentacji spektaklu nie może przekroczyć:

- 40 minut łącznie (w tym 20-25 min. na spektakl, 15-20 min. na montaż i demontaż razem)

Ze względów technicznych organizator sugeruje ograniczoną ilość elementów scenograficznych.

6. Laureaci Przeglądu "Uwaga! Dzieci na scenie!" (zdobywcy pierwszych miejsc w obu kategoriach)

będą mogli wystąpić podczas Białej Nocy w ramach Święta Kielc 2017 w siedzibie TLiA "Kubuś"

oraz otrzymają nagrody rzeczowe.

IV. Organizacja konkursu:

1. Konkurs obywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe.

2. Prezentacje teatralne w poszczególnych kategoriach wiekowych odbywać się będą

w następujących terminach:

- 9 czerwca 2017 (piątek), godz. 14.00 - szkoły podstawowe

- 10 czerwca 2017 (sobota), godz. 10.00 - przedszkola

3. Lista laureatów ogłaszana będzie każdego dnia po zakończonych prezentacjach.

V. Ustalenia końcowe:

1. Organizator przeglądu zapewnia warunki sceniczne i obsługę techniczną spektakli zgodnie

z informacjami podanymi w Karcie zgłoszenia i w zakresie posiadanych możliwości.

2. Uczestnicy proszeni są o telefoniczne potwierdzenie, czy wymagania zapisane w Karcie zgłoszenia

są możliwe do zrealizowania przez Organizatora.

3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w Przeglądzie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji, a powstały materiał

będzie wyłączną własnością organizatora.

5. Obowiązek podpisania wszelkich niezbędnych zgód i umów licencyjnych, związanych z prawem

do wystawiania utworu przez dziecięcą grupę teatralną, spoczywa na tejże grupie teatralnej.

6. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu wraz z komisją artystyczną.