Warszawa. Konkurs na dyrektora Teatru Ateneum

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. Oferty należy składać do 22 lutego.

Wśród wymagań stawianych kandydatom są między innymi wykształcenie wyższe, przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, doświadczenie przy realizacji projektów kulturalnych lub pracy w instytucjach kultury oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych.

Kandydaci na stanowisko dyrektora oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowania autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Teatru Ateneum. Koncepcja powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020, a także na Społeczną Strategię Warszawy - strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020).

W przypadku wyboru przez komisję kandydata, jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać do stołecznego Biura Kultury (Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa) do dnia 22 lutego 2017 r. z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - NIE OTWIERAĆ",

Informacji o konkursie oraz o warunkach organizacyjno-finansowych udziela Biuro Kultury, tel. (22) 44-30-367 lub (22) 44-30-373; e-mail: asadza@um.warszawa.pl lub klubinska@um.warszawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 25/2017 z 11 stycznia 2017 r.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego