powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Gdańsk. Konkurs fotograficzny FOTO FETA

Ruszył konkurs fotograficzny FOTO FETA, kierowany do wszystkich fotografujących ubiegłoroczną edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku. Na prace czekamy do 31 maja 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas inauguracji XX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku. Biorący udział w konkursie mogą liczyć, że ich prace zobaczą dziesiątki tysięcy miłośników teatru ulicznego. Laureaci otrzymają wartościowe nagrody.

Na prace czekamy do 31 maja 2016 r. Decyduje data stempla pocztowego. Prace można przynosić także do biura organizacyjnego - "Plama" Gdański Archipelag Kultury, u;. Pilotów 11, Gdańsk Zaspa

***

Regulamin konkursu FOTO FETA

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

"Plama" Gdański Archipelag Kultury - Biuro Organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

80-460 Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 11

tel./fax: (0 58) 557-42-47

e-mail: feta@plama.art.pl

www.plama.art.pl

www.feta.pl

II. CELE KONKURSU:

- prezentacja fotografii artystycznej i reportażowej z festiwalu

- gromadzenie dokumentacji fotograficznej na wysokim poziomie artystycznym

- przybliżenie osobom zainteresowanym fotografią teatru jako tematu zdjęć

- stworzenie możliwości prezentacji zarówno profesjonalistom jak i amatorom

III. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy fotografowali podczas

XIX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

IV. FORMAT PRAC:

1. ZDJĘCIA POJEDYNCZE- nie mniejszy niż 30 x 40 (cm) - fotografia kolorowa

- nie mniejszy niż 30 x 40 (cm) - fotografia czarno-biała

2. REPORTAŻ - max 5 zdjęć

- nie mniejszy niż 15 x 21 (cm) - fotografia kolorowa

- nie mniejszy niż 15 x 21 (cm) - fotografia czarno-biała

Technika wykonania zdjęć - dowolna

V. TERMIN NADSYŁANIA PRAC I OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU:

1. Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2016 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

2. Wszystkie prace prosimy przysyłać na adres organizatora z dopiskiem FOTO FETA.

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystego otwarcia wystawy FOTO FETA. rozpoczynającej XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA .

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każda fotografia musi być opatrzona metryczką informacyjną umieszczoną na odwrocie zdjęcia.

2. Metryczka powinna zawierać "godło-kod" autora oraz określać sposób ekspozycji zdjęcia (góra-dół, pion-poziom).

3. Do nadesłanych fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym "godłem-kodem" autora zawierającą: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, tel./fax, e-mail, opis nadesłanych prac ew. tytuł zdjęcia oraz zgłoszone zdjęcia w formie elektronicznej.

4. Zgłoszenie musi zawierać podpisaną przez biorącego udział w konkursie zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu fotograficznego "Foto FETA" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883, tekst jedn. Dz.U z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami)."5. Każda osoba może nadesłać dowolną liczbę fotografii.

6.Zamiast tego proponuję zapis: "Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w punktach V-VI nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.

VII. NAGRODY

1. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna następujące nagrody:

I Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego,

II Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego,

III Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego oraz

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska.

2. Autorzy zdjęć zakwalifikowanych na wystawę otrzymają od organizatora komplety materiałów festiwalowych.

VIII. PRAWA ORGANIZATORÓW

1. Organizator informuje, że zdjęcia wykorzystywane zostaną w celach promocyjnych festiwalu FETA.

2. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa zdjęć wprowadzone przez uczestnika konkursu.

3. Organizator nabywa niewyłączne prawa autorskie (licencja) do nadesłanych zdjęć bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie niewyłącznych praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach,

co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie

technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c) wprowadzenie do obrotu,

d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności

Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z

innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,

h) eksploatację w Internecie, na stronach www,

i) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.

4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami zdjęć.

5 Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

6. Organizator nie odsyła nadesłanych zdjęć i pozostają one jego własnością.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.

2. Niemożność doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.