Antymuzealna opera konkretna

«Pod przewrotnym tytutem "Muzeum Histeryczne Mnie Eurozy" odbędzie się wkrótce prapremiera światowa w Operze Śląskiej. To przedstawienie dziwne i tajemnicze. Będzie okazja zderzyć się ze współcze­sną awangardą muzyczną i stać się świadkiem prezentacji dzieła złożonego ze składników nigdy jeszcze nie prezentowanych; tak jeśli chodzi o estetykę muzyczną jak sposób jej związania z odbiorem wizualnym. Widz, będzie mógł śledzić na ekranie partyturę, stanowiącą 140-metrowy ciąg rysunków. Pozna historię, która tylko z po­zoru oderwana jest od rzeczywi­stości. Stanie w obliczu świata zagrożonego komercją, w któ­rym zawiązuje się spisek polity­ków i finansistów mający na ce­lu ubezwłasnowolnienie sztuki i zapanowanie nad wpływem, ja­ki ta wywiera jeszcze na umysły ludzkie. Sztuka bowiem, to broń, choć broń pokojowa, groźna na tyle, na ile groźną jest miłość. Autorem muzyki, libretta i pla­styki spektaklu jest Piotr Schmidtke; twórca interdyscy­plinarny; malarz, dramatopisarz, kompozytor i teoretyk sztuki, który po dziesięciolet­nim pobycie w Paryżu powrócił na Śląsk, gdzie ogłosił oryginal­ną teorię sztuki zwaną metaweryzmem.

"Muzeum Histeryczne Mme Eurozy" to owoc jego pięciolet­niej pracy. Reżyserem spekta­klu jest wybitny dramaturg i re­żyser Ingmar Villqist, a dyry­gować będzie dyrektor Opery Śląskiej Tadeusz Serafin, który podejmując się tego zadania potwierdza tradycję otwartości śląskiego świata muzyki wobec nowych wyzwań i przeobrażeń, jakim ulega obraz współczesnej sztuki (w tym opery). Chore­ografię opracował Henryk Konwiński, współautorką ko­stiumów jest Barbara Ptak.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego