powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Białystok. Zarząd województwa odwołał dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej

Ro­ber­to Skol­mow­ski nie do­koń­czy pię­cio­let­nie­go kon­trak­tu na sta­no­wi­sku dy­rek­to­ra Opery i Fil­har­mo­nii Pod­la­skiej - Eu­ro­pej­skie­go Cen­trum Sztu­ki w Bia­łym­sto­ku. Dziś za­rząd wo­je­wódz­twa wy­po­wie­dział mu umowę z po­wo­du złej sy­tu­acji fi­nan­so­wej pla­ców­ki.

Aby przeczytać dalszą część artykułu musisz się zalogować.
Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie e-teatr
zapraszamy do BEZPŁATNEJ rejestracji ».