powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Rosja. Minister kultury: jednostronnie nasilimy kontakty z polskimi artystami

Mi­ni­ster kul­tu­ry Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej Wła­di­mir Me­din­ski oświad­czył, że od­po­wiedź jego kraju na od­wo­ła­nie przez stro­nę pol­ską Roku Pol­ski w Rosji i Roku Rosji w Pol­sce w 2015 roku bę­dzie asy­me­trycz­na. Za­po­wie­dział jed­no­stron­ne na­si­le­nie kon­tak­tów z pol­ski­mi ar­ty­sta­mi.

Aby przeczytać dalszą część artykułu musisz się zalogować.
Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie e-teatr
zapraszamy do BEZPŁATNEJ rejestracji ».