Kraków. Popołudnie z panem Piórko

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza na niedzielną scenę dla najmłodszych i nieco starszych. Gospodarzem spotkania jest Pan Piórko, który przybliży i wyjaśni Wam tajemnice teatru, muzyki i magii.

Kolejne już spotkanie z Panem Piórko odbędzie się 23 marca 2014 r. o godz. 12.00 na scenie SCKM, ul. Wietora 15 i rozpocznie się spektaklem "Pan Piórko w ramionach miłości". Po przedstawieniu zapraszamy wszystkich na warsztaty plastyczne i warsztaty z pantomimy.

Pan Piórko poleca twórcze spędzanie czasu przy herbatce z imbirem.

Pan Piór­ko - w ramio­nach mi­ło­ści to druga część prze­zabaw­nego cyklu opo­wia­dającego o przy­go­dach sym­pa­tycz­nego Pa­na Piór­ko (część pierw­sza Hi­sto­rie Zi­mo­we). Przed­stawie­nie utrzyma­ne jest w kon­wen­cji te­atru pan­to­mi­my z ele­men­tami te­atru cie­ni. W drugiej czę­ści hi­sto­rii Pa­na Piór­ko ob­ser­wujemy jak nasz bo­hater zgod­nie z cyklami na­tu­ry wy­chodzi z zi­mo­we­go za­spa­nia i jak ca­ła przy­ro­da bu­dzi się do dzia­łania, do życia i do mi­ło­ści. Oka­zuje się, że na wio­snę rów­nież i ga­pio­watemu Pa­nu Piór­ko przy­darzyć się mo­że płomien­ne uczucie, którego po­zaz­dro­ściliby na­wet Ro­meo i Julia. Nie mówiąc już o Sh­reku i Fio­nie...

Scena­riusz i re­żyse­ria: Fi­lip Bu­dwe­il

Ob­sada: Ta­de­usz Dy­lawer­ski, Agniesz­ka Ko­lanow­ska

Wstęp: bilet rodzinny: 30 zł, bilet normalny: 10 zł

23.03.2014, godz. 12.00

scena SCKM, ul. Wietora 15

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego