Warszawa. Odpowiedź na apel twórców do premiera

W odpowiedzi na list reprezentantów środowisk kreatywnych do Premiera Donalda Tuska oraz kontrowersje pojawiające się w debacie publicznej wobec prac resortu administracji i cyfryzacji, apeluję o rzeczową i uczciwą debatę - pisze minister Michał Boni.

«Szanowni Państwo,

Podzielam zdanie, że rola kultury dla rozwoju państwa jest niezwykle istotna. Ci, którzy na bieżąco śledzili moje zaangażowanie w sprawy istotne dla kultury jak Kongres Kultury czy Pakt dla Kultury wiedzą, że nie kończy się ono na słowach. Wierzę, że problemy można skutecznie rozwiązać, pod warunkiem wykazania woli współpracy i konstruktywnego zaangażowania wszystkich stron.

Sygnatariusze wyrażają troskę o stan polskiej kultury i jej rolę w państwie. Oprócz troski o stan kultury w Polsce, przedmiotem listu są niepoparte faktami insynuacje na temat rzekomych niedozwolonych działań lobbingowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, niepodejmowania rozmów ze środowiskami twórczymi czy twierdzenia, że w Ministerstwie nagminnie wprowadza się niekorzystne dla twórców zmiany po przeprowadzeniu konsultacji, podając "fałszywe informacje". Wszystko to w kontekście, gdy właśnie rozpoczęliśmy nową fazę dialogu odnośnie spraw niezwykle dla twórców istotnych, jak udostępnianie zasobów publicznych.

Oto fakty na ten temat:

Zgodnie z ustawą o działach, kompetencje w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną (uśude) oraz usług audiowizualnych na żądanie (VOD), należą do ministra właściwego do spraw informatyzacji. 1MAC prowadzi przejrzyste konsultacje projektów legislacyjnych. Oprócz konsultacji, w których udział może wziąć każdy, pozostajemy też w dialogu z przedstawicielami środowisk, na które dane regulacje mogą mieć szczególny wpływ.Przykładowo wspomniany projekt uśude był szeroko i wielokrotnie konsultowany, w wyniku tych konsultacji został on ulepszony, np. dzięki pracom "okrągłego stołu" w sprawie uśude poprawiono m.in. mechanizm szybkiego usuwania bezprawnych treści z internetu 2 . Harmonogram prac nad ustawą przedstawiam w tabeli poniżej.Zgodnie z zapowiedzią, ponownie rozważywszy racje różnych stron, przedłożyłem Radzie Ministrów projekt uśude bez kontrowersyjnego artykułu 12a.Otwarte dla wszystkich konsultacje w sprawie otwartych zasobów rozpoczęły się 28.12.2012. Początkowy termin zgłaszania pism z uwagami został na prośbę uczestników konsultacji przedłużony z 18.01 do 5.02.2013. Później rozpoczęliśmy zapowiedziane rozmowy ze stronami, które zgłosiły uwagi.W ostatnim czasie przyjęliśmy również zalecane przez ekspertów społecznych standardy konsultacji społecznych, przyjęte zarządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji.

18.02 br. odbyłem prawie pięciogodzinne spotkanie, także z osobami, które są sygnatariuszami listu, na którym omówiliśmy większość kwestii podniesionych w liście. Spotkanie to podsumował Zbigniew Hołdys "współodpowiedzialny" za to, że doszło ono do skutku, "każdy, kto słuchał, został uspokojony: prawa autorskie będą poszanowane a prace nad projektem założeń do ustawy o otwartych zasobach zaczną się od początku". Komunikat z ustaleń po spotkaniu znajduje się na stronie www.mac.gov.pl. 3

Nie mam wątpliwości, że w tym dialogu dotyczącym otwartych zasobów, a także innych kwestii będą pojawiać się różnice zdań i spory. Rozwiązaniem nie jest jednak odmowa dialogu i okopywanie się na swoich stanowiskach. Istotą konsultacji społecznych jest wysłuchanie różnych racji, a nie przyznanie racji jednej ze stron. Odpowiedzialność za decyzję ponosi minister i to on musi ją podjąć.

Chcę podkreślić jeszcze raz: jestem otwarty na dialog z twórcami. Jednak to obie strony muszą chcieć rozmawiać - uczciwie, w oparciu o fakty. Do takiej rozmowy zapraszam,

Z poważaniem,

Michał Boni»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego