Pomysł z Wolterem

«Zdarzają się spektakle, któ­re zaskakują urodą sceni­czną i przekorą w posługiwa­niu się teatralną konwencją gry i zabawy. Pulsują ironią, są prześmiewcze i ostre wobec rzeczywistości, niczym dobrze wymierzony sztych. Ich siłą bywa mądra, lecz nie nachal­na aluzja, błyskotliwy atak i polemiczny ton. I ani na mo­ment nie ześlizgują się w nud­ne serio, wybierając z wielu konwencji - sceniczną zaba­wę.

Takim właśnie przedstawie­niem, które wciąż się nie sta­rzeje, a niezmiennie bawi - choć ma już przeszło rok - jest "Kandyd" wrocławskiego Teatru Polskiego. Znakomicie zaaranżowana adaptacja sce­niczna głośnej powiastki fi­lozoficznej Woltera pozwoliła twórcom tego spektaklu ukazać wędrówki i niesamowite przygody Kandyda jako do­świadczenie człowieka, które niezmiennie trwa, bez wzglę­du na epokę i czas. Ich sce­niczny majstersztyk polega na tym, że nic nie uronili z głę­bokiej mądrości Wolterowskiej przypowieści o świecie, w którym najgroźniejsze zło tworzy i piętrzy sam człowiek. Jego głupota, zła ambicja, zde­prawowana przezeń władza, naruszanie praw, narzucanie innym, wbrew ich woli i chęci, apodyktycznych rządów, czy przekonań...

Konwencja zabawy, impro­wizowanej komedii, kabareto­wej piosenki bezbłędnie w tym spektaklu obsługuje cel­ną ironię i aluzję Wolterowskiego widzenia świata, po którym zawsze było trudno wędrować bez utraty cnoty. Ileż zdarza się widowisk łą­czących w sobie tak doskona­le element zabawy i mądrej przypowieści? Niewiele. To zasługuje na szczególną uwa­gę i pochwałę, bo tworzy je ogromnie wyraziste i skutecz­ne aktorstwo. W najlepszym rozumieniu zespołowe - wszy­scy w nim służą wszystkim. Na pustej scenie, z towarzy­szeniem jedynie zespołu mu­zycznego. A więc w sytuacji najtrudniejszej, gdyż wymaga ona dużych umiejętności ak­torskich i ogromnej pracy. Stworzyć jedynie środkami aktorskimi gęsty od działań i znaczeń spektakl udaje się nielicznym zespołom, tym najlepszym. Sukces więc wro­cławskich aktorów jest nie­podważalny.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego